انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

وضعيت افغانستان

سفري به کابل

در جریان سفری که بکابل داشتم خواستم سری بزنم به موزیم ملی کشور. موزیم ملی افغانستان در منطقۀ دارالامان کابل در مقابل قصر تخریب شدۀ دارالامان موقعیت دارد

تصاويري ازموزیم ملی افغانستان

 گزارش تصويري ازسفری به کابل

 تصاويري ازسفری به سالنگ

موقعی خریدن تکت ورودی، خانمی که تکت میفروخت برایم اطلاع داد که در داخل موزیم فلمبرداری ممنوع و عکاسبرداری صرفاَ بدون استفاده از فلش مجاز میباشد. همچنان او به من ابلاغ نمود که صرفاَ حدود بیست دقیقه وقت دارم زیرا موزیم قرار بود تا حدود بیست دقیقه دیگر بسته شود. به ساعتم نگاه کردم هنوز حدود یازده و نیم روز بود. با تعجب جویای دلیل اینکار شدم .گفته شد امروز پنجشنبه است و ما هم زود میبندیم. گفتم مگر قرار نیست در روز های پنجشنبه تا ساعت یک ظهر کار نمائید؟ در پاسخ برایم گفته شد که موزیم ملی افغانستان مربوط وزارت اطلاعات و کلتور میباشد و حاضری کارمندان موزیم کابل نیز در وزات مذکور موجود میباشد. به این دلیل همه کارمندان موزیم ملی با آنکه ساحۀ کارشان در دارالامان موقعیت دارد باید جهت امضا حاضری یومیه شان به وزارت اطلاعات و کلتور که در پل باغ عمومی موقعیت دارد, مراجعه نمایند. او افزود روی همین دلایل میخواهیم یک ساعت قبل از ختم رسمی کار، یعنی ساعت دوازده ظهر، موزیم را ببندیم و به سوی وزارت اطلاعات و کلتور روان شویم
بعد از شنیدن این حرفها دیدم چارۀ جز سرتسلیم نهادن وجود ندارد، بناَ با عجله داخل موزیم شدم تا بتوانم از وقت استفاده اعظمی نمایم
بهرصورت تا جایکه وقت یاری نمود از آثار موجود در موزیم ملی افغانستان دیدن نمودم و همه را قید کمره ام نمودم
اینک این مجموعه این  تصاویر را خدمت تان تقدیم میکنم. در مورد آثار که در عکسها مشاهده میشود نمیخواهم چیزی بگویم زیرا از یکطرف من اهل اینکار نیستم و از جانب دیگر معلومات راجع به هر اثر را بطور جداگانه عکاسی نموده و در قسمت پایانی هر عکس جا داده امامیدوارم  تماشای عکسهای بنده مورد پسند تان قرار گیرد

با عرض حرمت
احمد ضیا دانش

Lämna ett svar