انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

فرهنگي

زندگی چیست؟

نمیدانم زندگی یعنی چی؟

اگر زندگی امید است , پس این همه ناامیدی چرا؟

اگر زندگی چراغ است , پس این همه تاریکی چرا؟

اگر زندگی شادی است , پس این همه غم ها چرا؟

اگر زندگی بهار است , پس این همه خزان چرا؟

اگر زندگی جواب است , پس این همه سوال چرا

 احمد ظاهر : زندگي چيست؟ بشنويد

زندگی چیست؟

از باد پرسیدم زندگی چیست؟

گفت:زیبایی و شادابی

از دوست پرسیدم زندگی چیست؟

گفت:عشق و محبت

از خواب پرسیدم زندگی چیست؟

گفت:تعبیر کردن

از یار پرسیدم زندگی چیست؟

گفت:وفاداربودن به عشق

ازدریا پرسیدم زندگی چیست؟

گفت:آرامش و سکوت

بازهم ازیارپرسیدم زندگی چیست؟

گفت:پیمان وصلت با یار

از دنیا پرسیدم زندگی چیست؟

گفت:غم و اندوه

              

              *      *      *      *

 

معنی زندگی

زندگی را از شمع پرسیدم چیست؟

گفت:سوختن

زندگی را ازآسمان پرسیدم چیست؟

گفت:انتظار

زندگی را از تقدیر پرسیدم چیست؟

گفت:داغ هجران

 

           *       *      *       *

 

زندگی

زندگی برفیست در حال آب شد

زندگی کتابیست آنرا مطالعه کن

زندگی زیباست آنرا عبادت کن

زندگی خواب و رویاست آنرا درک کن

زندگی رنج و اندوه است آنرا بسته کن

زندگی عشق است آنرا لذت ببر

زندگی یک سفر است آنرا به انجام برسان

زندگی نعمت است احساس اش کن

زندگی درد است تحمل اش کن

زندگی تحفه است بپذیرش

زندگی داستان است به خاطر بسپارش

زندگی گل است بو نموده و ازطراوتش استفاده کن 

  

به نظر شما زندگی یعنی چی …….

منبع : خانهء خورشيد

زند گی يعنی تکا پو

زند گی يعنی هياهو

زند گی يعنی شب نو، روز نو، اند يشه ی نو…

آری آری زند گی زيباست

زندگی آتشگهی ديرنده پا برجاست

گربيفروزيش رقص شعله اش از هرکران پيدا ست

ورنه خاموش است وخاموشی گناه ماست….

Lämna ett svar