انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

وضعيت افغانستان

زمان به نفع کرزي دلالت نميکند

 

بتاريخ بيستم اگست 2009 انتخابات رياست جمهوري افغانستان برگزار شد . قبل از اداي  سوگند رياست جمهوري توسط حامد کرزي ، تقلب گسترده در انتخابات رياست جمهوري باعث ضرورت انتخابات جديد گرديد که  تا 20 نوامبر به درازا کشيده شد. اما او ( حامد کرزي ـ م ) تا هنوزيک حکومت  تأئيد شده را که همرايش کار نمايد ، دريافت نکرده است

زمانيکه حامد کرزي فهرست  وزراي پيشنهادي ( 24 نفره ـ م )  را معرفي نمود ، 17 نفر آن توسط پارلمان بطور غيرمنتظره رد گرديدند.  اکنون وزيران پيشنهادي جديد توسط پارلمان بررسي ميگردند ، اما تحليلگران در کابل اظهار ميدارند که  حد اقل يک هفته ديگر ضرور است تا حکومت جديد شکل بگيرد .
اندرش فينگه رئيس محلي کميته سويدن براي افغانستان که تجربه  وشناخت بيست ساله از افغانستان دارد ، در مورد مدت  طولاني تشکيل  حکومت نظر منفي دارد. او در تماس تيلفوني از کابل ميگويد که زمان به نفع کرزي نميباشد . مسايل اساسي براي آينده افغانستان اين است که  يک دولت مؤثر ايجادشود که در آن حکومت بتواند  امنيت و اعتقاد به آينده را براي مردم به ارمغان بيآورد. ضعف دولت در ارتباط با فساد و غير موثريت آن در حال حاضر بزرگترين اسلحه طالبان ميباشد.
فهرست جديد وزيران ، شامل برخي تغييرات ميباشد. يکي ازين ها عضويت سه زن با داشتن تجارب همکاري با نهادهاي بين المللي در فهرست پيشنهادي ميباشد. کرزي همچنان برخي وزيران را ازميان احزاب اپوزيسيوني پيشنهاد کرده  که به فهرست  کمي بيشتر شکل  يک حکومت مشارکت ملي را ميدهد.
اما همزمان کرزي با” پيشکش کردن” سه زن  ووزيران بدون پيشينه لکه دار به غرب ، اسم کسي را مطرح کرده که باعث نگراني جدي گرديده است. انگليسها واکنش بسيار منفي را بعنوان مثال در برابر پيشنهاد ضرار مقبل  بحيث وزير جديد مبارزه با مواد مخدر نشان داده اند. مقبل ( ضرار احمدـ م ) قبلاٌ وزير داخله بود . اما او به اساس شايعات شديد به فساد ؛ وقتيکه مقبل منجمله پست هاي ( مقام هاي )  پوليس را در معرض فروش قرارميداد ،  مجبور به استعفا گرديد.
در مورد اينکه مقبل چيزي مثبت را در مبارزه با يکي از بزرگترين معضله کشور ( افغانستان در حدود 90 در صد محصولات هيروئيني جهان را بعهده دارد) پيش ببرد ، تحليلگران در کابل آنرا ” کاملاٌ مضحک ” ميدانند.
اندرش فينگه ميگويد که بسيار مهم اينست که يک حکومت با اعتبار تشکيل گردد ، اما اين هم با اهميت است که وزيران ، کار هاي شانرا آغاز بکنند. اکنون يکنوع فلج کاري در دستگاه دولتي غيرموثرفعلي وجود دارد.
اما اگر اين فلج کاري در دستگاه حکومت افغانستان وجود داشته باشد ، در جنگ هاي روزمره  بيشتر رخ خواهد داد . در طي چندين سال فعاليتهاي جنگي در ايام زمستان پيوسته کاهش يافته ، از جمله برف مشکلي را براي طالبان ايجاد مينمايد تا آنها در مناطق غير قابل دسترسي گشت وگذارنکنند. اما امسال تفاوت چنداني در تعداد برخوردهاي مسلحانه  به مقايسهء تابستان بمشاهده نرسيده است . در روز دوشنبه گذشته ( 11 جنوري ـ م)شش  سرباز ناتو در سه حادثه جداگانه  کشته شدند.
يک دليلي که تعداد ( کشته شدگان ـ م) سربازان خارجي و بخصوص امريکايي افزايش يافته ، اينست که سربازان آنچه براي پيگيري طالبان انجام ميدهند، گسترده ترميگردد. همزمان طالبان  امکانات بيشتر درحمله به ” تابلوي نشانه گيري ”  پيدا ميکنند.  يک دليل ديگر اينست که طالبان بطور فزاينده به تکتيک انتحار کننده  و بمهاي  کنارسرک که وابسته به آب وهوا نبوده و تلاش ميورزند تا از برخوردهاي جنگي مستقيم با دشمنان برتر ازلحاظ تجهيزات تخنيکي اجتناب ورزند،  رجوع مينمايند.
زمانيکه بارک اوباما رئيس جمهور ايالات متحده امريکا در صحبت  قبل از کرسمس خود در مورد اينکه او چگونه به حضورآينده امريکا درافغانستان نگاه مينمايد ؛ درپايتخت افغانستان اين مطلب که امريکا به تعداد سي هزار سرباز خود افزايش ميدهد ، مورد توجه خاصي قرار نگرفت . اين اطلاعيه که ايالات متحده امريکا بعد از 18 ماه خروج قواي خود را از افغانستان آغاز مينمايد، مورد جلب توجه فراوان قرار گرفت.    
پس افغانستان بايد بطور فزاينده تضمين امنيت را بعهده بگيرد ودر مقابل پيشرفت طالبان ايستادگي نمايد.اما براي اين منظورنيازبه يک حکومت نيرومند ميرود و ازينرو زمان به نفع کرزي  که هنوز هم منتظر تأئيد فهرست وزيران خود است ، دلالت نميکند  

نويسنده جان بلومگرين
ترجمه از نسيم سحر
روزنامه سوينسکا داگبلادت، چاپ سويدن
مورخ 12 جنوري2010   
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/tiden-talar-emot-karzai_4078705.svd
jan.blomgren@svd.se

نسيم سحر
ستوکهولم 13 جنوري 2010

 

Lämna ett svar