انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

راپور روزمره

رضا رضايي بعد از شش سال اجازه اقامت دايمي دريافت نمود

 بروزدوشنبه مورخ اول ماه جون 2009 محکمه مهاجرتي مالمو براي آقاي رضا رضايي اجازه اقامت دايمي صادر نمود. او مدت شش سال ميشود که در سويدن زندگي مينمايد

محکمه مهاجرتي مالمو در فيصله خود به اين مسئله توجه توجه داشته که رضا رضايي از ولايت غزني که درگيري مسلحانه در آنجا جريان دارد ، فرار نموده و ايشان شبکه اجتماعي در کابل نداشته و وي در آن سالها 19 سال عمرداشت . گفتني است که آقاي رضا رضايي قبل از دستگيري توسط پوليس و بازداشت اش در نظارتخانه اداره مهاجرت ، کار سفيد داشت و رئيس کمون مارکاريد آقاي بنگت گرموندسون ازحزب دموکراتهاي مسيح ازين پناهجوي افغان حمايت قاطعانه نمود و حتي دو عضو پارلمان سويدن از دموکراتهاي مسيح که انجمن افغانها نيز با آنها تماس گرفته از وي پشتيباني نمودند.

ما درحاليکه دريافت اقامت را براي آقاي رضا رضايي تبريک وتهنيت گفته موفقيتهاي مزيد برايشان آرزو مينمائيم و ابراز اميدواري ميکنيم تا اين فيصله محکمه مهاجرتي مالمو فيصله رهنمودي براي ساير پناهجويان افغان که کار دايمي داشته ودرين کشور با کار وزحمت شبانه روزي شان زندگي مينمايند، باشد.

نسيم سحر

غرض معلومات بيشتر به لينکهاي زير مراجعه کنيد

http://afghanskaforeningen.se/asylsoekande/453-reza-rezai-far-stanna-i-markaryd.html

http://afghanskaforeningen.se/asylsoekande/457-reza-rezai-far-permanent-uppehallstillstand.html

 

 

 

Lämna ett svar