انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

شرکتهاي افغاني

رستورانت افغانی با موسیقی زنده افغانی

برنامه هفته آینده رستورانت افغانی 

دیشب شنبه بر یکشنبه مورخ 26نومبر 2016  یک رستورانت افغانی به اسم ( Sultani Catering) بمدیریت جناب یوسف سلطانی در منطقهسولنتونا (  Sollentuna) افتتاح شد و  در آن آوازخوان خوش صدا ، فردین فاخر بطور زنده میخواند. او با غزل های دلپذیر فضای رستورانت را شاد و کاملا افغانی ساخته بود .

برای اعضای انجمن افغانها در سویدن در شب های موسیقی زنده دررستورانت تخفیفی درنظر گرفته شده است.

 

چند آهنگ بطور زنده از طریف فیسبوک افغانهای سویدن نیز پخش شده بود. 

قرار است این برنامه بازهم در شب شنبه بر یکشنبه مورخ 3 دسمبر 2016 نیز تکرار گردد. در رستورانت غذای خوش مزه افغانی بشکل بوفه با چای وقهوه و شیرینی باب در بدل قیمت 250 کرون سرویس گردد. آغاز برنامه ساعت 17.00 

آدرس : 

 

http://www.youtube.com/watch?v=XXq_kgO3kY8 

Lämna ett svar