انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

وضعيت افغانستان

راپورتاژ خزرفاطمی از افغانستان

http://www.svtplay.se/video/10911909/kultur-i-farozonen/kultur-i-farozonen-sasong-3-avsnitt-5
برنامه کانال دوم تلویزیون سویدن در مورد افغانستان و سایر مناطق ناامن ( پرخطر) جهان :
گرداننده : خزر فاطمی( Khazar Fatemi )یک دختر کردتبار که در اخیر سالهای هشتاد الی آغاز سالهای نود در میکروریان کابل زندگی میکرد . او در انزمان در کابل مهاجر بود و افغانستان با آغوش باز انها را قبول کرده بود.
خزر فاطمی بعد از بیست سال باز به افغانستان سفر نمود و فلمی مستندی ساخت به اسم : ” آنجا که قلبم می تپد ”. او گفته بودکه بعد از بیست سال نه تنها افغانستان رشد نکرده بلکه به عقب برگشته است . واینبار هم فلم اش در مورد افغانستان است که بازهم قلب این ژورنالیست کردتبار سویدنی برای افغانستان و افغانها می تپد.
این برنامه تلویزیون سویدن شش قسمت دارد . قسمت پنجم آن در قسمت افغانستان میباشد.

Lämna ett svar