انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

راپور روزمره

دیدار با هیئت وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان افغانستان

روز پنجشنبه مورخ 22 نومبر نمایندگان نهاد های افغانی در استاکهولم با جناب الحاج دکتور جماهیر انوری وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان .هیئت همرایی شان که غرض اشتراک در یک سیمینار وارد سویدن شده بود ، دیدار نمودند
اما قبل از دیدار روز چهار شنبه مورخ 21 نومبر ، رئیس انجمن افغانها در سویدن با جناب اجمل امین قونسل سفارت جمهوری افغانستان در کشور های اسکندیناوی ملاقات نمود . نماینده انجمن افغانها پیرامون مشکلات پناهجویان افغان ، مسئله هویت افغانها ، عدم قبولی تذکره افغانها وپاسپورتهای صادر شده در سفارت افغانستان بعنوان اسناد هویت افغانها و در نتیجه عدم در یافت اجازه اقامت وبویژه اقامت بر اساس کار و هکذا اخراج منظم وبدون درد سر پناهجویان افغان صحبت نمود

گزارش مکمل در لینک زیر

 

http://www.afghanskaforeningen.se/index.php?option=com_content&view=article&id=2259:2012-11-25-17-13-35&catid=46:2009-02-08-12-52-46&Itemid=92

 

Lämna ett svar