انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي

درخواست تجديد نظر در مورد اخراج پناهجويان از سويدن به يونان مطابق مقرره دوبلين دو

نامه کميشنري ملل متحد در امور مهاجرين

درخواستت تجديد نظر به محکمه عالي اروپايي ارسال نمائيد ودرزمينه از دفتر مشوره دهي براي پناهجويان کمک بخواهيد  

”در وضعيت کنوني تعداد قابل ملاحظه پناهجويان در معرض خطر اخراج از سويدن به يونان طبق مقرره دوبلين دو قرار دارند

Överklagan gällande överföring till Grekland under Dublin II förordningen‏ 

 

اکنون معقول به نظر ميرسد که مسئله اخراج پناهجويان به يونان توسط محکمه اروپايي مورد بررسي قرار گيرد

. باوجود اميدواري ها که در نظر است تا يک حکم ( محکمه اروپايي ) قبل از پايان سال جاري نشر گردد اما در وضعيت کنوني بااطمينان نميتوان گفت که اين کار تحقق يابد.تعدادي از کشور هاي اروپايي تصميم گرفته اند که اخراج را به يونان در حالت  تعليق قرار دهند ومنتظر حکم محکمه اروپايي شوند. در بعضي کشور ها دوسيه هاي  اخراجي تعداد زياد پناهجويان به يونان از طريق شکايت به محکمه اروپايي ودرخواست ” فسخ ” دريک  پروسه به نام ”قانون 39 ”توسط محکمه اروپايي متوقف شده اند   

inhibition under en process som kallas 'Rule 39'. 

پيوست به نامه هذا يک درخواست تجديد نظر عمومي به محکمه عالي اروپايي در رابطه با اخراج به يونان بر طبق مقرره دوبلين دو وجود دارد که غرض آگاهي آنعده پناهجويان که در معرض اخراج به يونان قرار دارند ، رسانيده شود. در ضميمه يک وريانت با تبصره است که چگونه اين درخواست خانه پوري گردد و يک سند ديگر با سوالات معمولي و اينکه اين شکايتنامه ” قانون 39 ” چگونه سپرده شود ، ارئه ميگردد

 'Rule 39' överklagan. 

لطفاٌ اين سند را به همه کساني که ممکن است در تماس با افراديکه در معرض اخراج به يونان طبق مقرره دوبلين دو قرار دارند، برسانيد و آنرا پخش کنيد و پناهجويان به نهاد هاي مربوط خود تماس برقرار نمايند.  

در صورتيکه سوالي در زمينه داشته باشيد ، با دفتر مشوره دهي براي پناهندگان وپناهجويان تماس بگيريد. پناهجويان که غرض خانه پوري درخواستي تجديد نظر  به کمک احتياج داشته باشند ، با دفترمشوره دهي تماس بگيرند 

آدرس دفتر مشوره دهي

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar | Gyllenstiernsgatan 14 | 115 26 Stockholm

Tel 0200-880066 | Telefontid mån – tors kl 9.00 – 10.30 | Fax 08 – 665 09 40 |

 

با احترام 

ربيکا سواد 

کميشنري عالي ملل متحد در امور مهاجرين

مقيم سويدن 

Rebecca Svad
Associate Legal Officer 

UNHCR Stockholm
+46 8 457 48 92 

Refugees need your help!

Please donate at: www.unhcr.se ( http://www.unhcr.se/

ترجمه از نسيم سحر

براي سايت افغانهاي سويدن 

Lämna ett svar