انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

راپور روزمره

داود پناهجوی افغان دیپورت شد

قرار آخرین اطلاعات داود پناهجوی جوان افغان به کابل دیپورت شدو او سه ساله بود که خانواده اش افغانستان را ترک نموده بودند ودر ایران زندگی مینمودند . اکنون او به کابل دیپورت شده و او قصد دارد نزد خانواده اش به ایران برود اما تذکره تابعیت ندارد. داود به کمک نیاز دارد تا تذکره افغانی بدست بیاورد. اگر کسی میتواند در قسمت گرفتن تذکره او را کمک کند

خبر خوب اینکه تمنا یک خانم افغان که با شوهرش در نظارتخانه کولیرید یوتیبوری  تحت مراقبت بود ، رها شده اما خطر دیپورتی هنوز رفع نگردیده است 

Lämna ett svar