انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

راپور روزمره

خبرخوش

خبري رسيده به انجمن افغانها حاکيست که آقاي علي منصوري اقامت دريافت کرده است ، برايشان تبريک ميگوئيم

شماره تماس 0769483233

Lämna ett svar