انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

درمورد پناهجويان افغان

خانم سلیمه زن افغان چرا در گرمس خود کشی کرد؟

دوم جولای ۲۰۱۳ اندوه وغم جانگداز بر چهره های جوانان و فامیل های افغان ها در شهر گرمس سایه انداخته بود .هرکس از حادثهّ خودکشی سلیمه خانم افسوس و تاثرنشان میداد.شب دوم جولای ساعت ۱۲ شب که اکثریت افغانها فامیل ها و جوانان افغان به یکی از کمپ های شهر گرمس جمع شده بودند به یاد آروزوهای برده به گور خانم سلیمه شهیده میگفتند . اوبسیارمهربان بود،کم حرف بود ، خاموش و تنهابود ، از ۴طفل خورد سال خود جدا شده بود،سه ماه ونیم میگذرد که در سویدن قبول شده آمده بود.

بیچاره یک زن کم سواد با کلتور وطنی خودما آمده بود ، بسیار دق مانده بود به چهار طفلش که در ایران مانده بود همیشه فکر میکرد که از آنها جداشده بود،همیشه به یاد دوستان قدیمی و جگر گوشه های خود با زندگی در سویدن سازگاری نمی کرد در فکر پرواز به سوی آشیانه اش بود که در آن فرزندان دلبندش زندگی می کردند

ولی کسان دیگراندوه درونی خانم سلیمه مرحومه را درک نمی کردند. کمون به اومی گفت که برو مکتب ! او به مکتب و آموختن زبان علاقه نشان نمی داد، به علاقه ومیل او هیچ کس قدر نمی کرد ، زندگی بر او سخت بود ، همه دروازه های آروزویش را بسته فکر میکرد،زبان سویدنی را نمی دانست و نمی توانست بداند ، به مکتب رفتن در سن کهولت علاقه پیدا نکرده بود با کلتور و زندگی مهاجرت توافق نمی کرد. تمام روح و روانش را افسردگی گرفته بود.همیشه پشیمان و نادم به نظرمی رسید ، از زندگی نا راضی بود ، کسی به صدای قلب اش لبیک نمی گفت تنها بود ، در یک اطاق زندگی میکرد فقط یک پسر ۱۷ ساله اش که در کمپ زنده گی میکرد در اوقات فراغت خبرگیری او را می نمود دیگر کسی در حفظ و نگهداری این خانم افسر ده و تنها مسوول نبود. با وجود آنکه ادویه لازم از داکتر گرفته بود و مسوولین کمون شهر گرمس سویدن هم از حالت ناهنجار و ناسامان وی مطلع بودند کدام نفرمسوول باوی توظیف نکرده بود تا همیشه از وی مراقبت بکند مرحومه خانم سلیمه رضایی از شیوهّ زندگی وفضای دوروبرش به جان آمده نتوانست دیگران را نجات بدهد، با قربان کردن جانش خود را نجات داده و همه را تکان داد که در این دنیای زر و زورطبقاتی چه میگذرد . یکی از زندگی کردن به جان میاید و آن دیگر در غم جمع کردن سرمایه در تلاش خودن شیرهّ جان ده ها انسان بیچاره نیرنگ و تزویرمیکند .مرحومه خانم سلیمه زنگ خطرقانون منع خشونت علیه زنان را در جامعه سویدن که چقدر به حیات زنان اهمیت میدهند به صدا در آورد.
آیا خودکشی کردن یک کار آسان است؟ نه خیر بسیار مشکل است . اینکه خود انسان زندگی شیرین و دوست داشتنی خود را ختم میکند ، بسیار علت های زیاد دارد . هم علت های مادی وهم علت های معنوی شامل این وقایع میباشد که در این جا امکان ندارد که این دو مسئله مهم را با خودکشی خانم سلیمه رضایی مورد تحلیل و ارزیابی قرار بدهیم .
هیئت رهبری انجمن کلتوری افغانها از شهر کارلستاد سویدن با شنیدن این حادثه غم انگیز برای در یافت عوامل و ابراز تسلیت به افغانان اطراف این واقعه به همان روز در شهر گرمس رفته مراتب همدردی و غم شریکی انجمن را به همه وطنداران آن منطقه ابراز نمودند . و همچنان هیئت رهبری انجمن در مراسم سوگواری در شهر گرمس در مورد زندگی مهاجرین ، پرابلم ها ، وحدت و هم آهنگی افغانها در هر شرایط مطالب ضروری را بیان نمودند .

گزارشګرانجمن کلتوری افغانها
در شهر گرمس سویدن

Lämna ett svar