انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي

حکومت سويدن در نظردارد تا اطفال پناهجوي تنها را به افغانستان برگرداند

حکومت سويدن در نظر دارد که در افغانستان پرورشگاه براي اطفال پناهجوي  تنها اعمار نمايد و اطفال پناهجوي افغان که به تقاضاي پناهندگي شان جواب رد داده ميشود ، به افغانستان ديپورت نمايد .برطبق برنامه حکومت سويدن  اين اطفال قرار است در پرورشگاه اطفال در افغانستان  نگهداري گردند

 

حکومت سويدن در نظر دارد که در افغانستان پرورشگاه براي اطفال پناهجوي  تنها اعمار نمايد و اطفال پناهجوي افغان که به تقاضاي پناهندگي شان جواب رد داده ميشود ، به افغانستان ديپورت نمايد .برطبق برنامه حکومت سويدن  اين اطفال قرار است در پرورشگاه اطفال در افغانستان  نگهداري گردند.

توبياس بيلستروم وزير مهاجرت سويدن از حزب مودراتها ميگويد که برخي از اطفال تنها صرف به دلايل تنهايي مي آيند و نه به دليل  اذيت ، تعقيب و پيگيري . توبياس بيلستروم اظهار ميدارد که  اگر تنهايي يگانه دليل اقامت در سويدن  براي اطفال تنها باشد، بهتراست  آنها دروطن خود زندگي کنند و والدين آنها جستجو گردند.

امروزاطفال زير سن (زير 18 ) که در کشور خود اعضاي خانواده نداشته باشند ، در سويدن اقامت دريافت ميکنند . اما اکنون توبياس بيلستروم آنرا ميخواهد تغيير دهد و در نظر دارد تا  خانواده اطفال را با چراغ تيل خاکي جستجو نمايد . گفتني است که اين پيشنهاد شامل حال آنعده  اطفال تنها  که اقامت  دريافت کرده اند ، نميشود.    

آقاي توبياس بيلستروم در پاسخ به سوال  خبرنگارروزنامه  افتون بلادت اينکه ” آيا شما به حرفهاي اطفال باور نداريد؟” ميگويد که مسئله باور نيست ،  والدين ممکن است که دريک  بخش ديگر کشور باشند ، امکان دارد که دريک اردوگاه.

حکومت با اعمار پرورشگاه هاي اطفال  در کشور هاي ديگر ميخواهد که از مقررهء طفره برود که در آن گفته ميشود که اطفال تنها آمده را نميتوان دوباره برگشت داد  درصورتيکه آنها ” پذيرنده منظم نداشته باشند ” . اما برنامه حکومت سويدن اين است که اطفال پناهجوي تنها  در پرورشگاه هاي داخل  وطن شان نگهداري شوند و کدام کسي والدين آنها را بپالد.

امروز به تعداد 200 طفل زير سن که تقاضاي پناهندگي شان رد شده ، در سويدن زندگي ميکنند که آنها را نميتوانند  قبل از سن 18 سالگي ديپورت کنند . وزير مهاجرت ميگويد که بهتر است آنها مستقيما بعد از دريافت حکم منفي به کشور هاي شان ديپورت گردند.

در سال گذشته به تعداد 2250 طفل زير 18 سال به سويدن آمده و تقاضاي پناهندگي کرده اند . امسال تاکنون 525 طفل به سويدن آمده اند و اکثريت شان از افغانستان و سومالي و يک کمي از عراق ميباشند

توبياس بيلستروم ماموريت دارد تا اساسات چنين پرورشگاه ها را مطرح کند . يک همکاري  درين زمينه در شوراي وزراي مهاجرت کشور هاي اروپاي شمالي مورد بحث قرار گرفته است  

کمون هايکه اطفال و نوجوانان را مي پذيرند ، با اداره مهاجرت توافقنامه دارند که برطبق آن کمون مبلغ پنجصد هزار کرون را بخاطر گشايش محل پذيرش دريافت ميکنند . سپس دولت مخارج مکتب ، رهنما ، معيشت و غذا را ميپردازد . کمون هاي که اطفال زير سن با اقامت را مي پذيرند ، در بدل هر نفر مبلغ 562 هزار کرون در سال دريافت ميکنند.

اطفال که اقامت سياسي دريافت ميکنند ، حق دارند که خانواده شانرا به سويدن بياورند . اطفال و نوجوانان معمولا اجازه  اقامت بادرجه کمتردريافت ميکنند که به اساس آن نميتوان خانواده شان به سويدن بيايند.    

اداره مهاجرت ميگويد که نهاد هاي بين المللي از اطفال مواظبت نمايند

اداره مهاجرت سويدن  بيان  ميدارد که نهاد هاي بين المللي  سرپرستي پرورشگاه ها  براي اطفال تنها صورت را در کشور مختلف بعهده بگيرند و مسووليت جستجوي  والدين اطفال را نيز عهده دار شوند .  

اولين پرورشگاه اطفال  ميتواند در سال جاري افتتاح گردد

اولريکا اوسهوود مشاور ويژه در مقر پذيرش اداره مهاجرت ميگويد که  در نامه تنظيم شده حکومت به اداره مهاجرت آمده است که ”اگر ما به پيدا نمودن والدين اطفال زير سن که به درخواست پناهندگي شان پاسخ منفي داده شده ، موفق نشديم ؛ ما مسئله پرورشگاه اطفال را در داخل کشور اطفال را مورد بررسي قرار ميدهيم تا اين اطفال در آنجا زندگي نمايند و تحصيل کنند”.

پرسونل پرورشگاه اطفال وظيفه خواهند داشت تا در جستجوي والدين اطفال باشند و اين مسئله يکجا ساختن خانواده ميباشد . اداره مهاجرت سويدن با کشور هاي ناروي ، هالند و انگلستان درين مسئله همکاري داشته و ديروز چهارشنبه ( مورخ 24 مارچ 2010) آنها يک جلسه در زمينه داشتندو در جلسه هدف اين بود که آنها مشترکا پرورشگاه هاي اطفال را ايجاد نمايند

 

مسووليت اطفال به وطن شان تعلق ميگيرد

پرورشگاه هاي اطفال توسط نهاد هاي بين المللي گشايش مي يابد و مسووليت پيد
اکردن خانواده اطفال نيز به آنها سپرده ميشود ، اما مسووليت رسمي اطفال  بمجرد ورود آنها به وطن  به ادارات محلي کشور ها تعلق ميگرد

”هدف ما يکجا ساختن  آنها با والدين شان است”

توبياس بيلستروم وزير مهاجرت سويدن در نظر دارد که پرورشگاه اطفال را در کشور هاي جنگ زده بخاطر ديپورت  اطفال پناهجوي تنها صورت  اعمار نمايد . او در مصاحبه با افتون بلادت ميگويد که ” ما ميخواهيم که اطفال تنها را با والدين شان يکجا بسازيم”.

اما اطفال پناهجوي تنها يک معضله روبه افزايش در اروپا است

سيسيليا مالمسترو کميشنر اتحاديه اروپا که مسووليت بخش پناهندگي را دارد و با وزير مهاجرت سويدن دريک حزب عضو است ميگويد که او نيز در نظر دارد تا يک پاکت پيشنهادات را در زمينه در ماه مي مطرح کند. او عقيده دارد که چندين کشور مانند سويدن عمل خواهند نمود. او اضافه ميدارد که اکنون سيل از اطفال پناهجوي تنها به اروپا سرازير شده که اکثريت شان ازافغانستان اند. به گفته او ،  درسال گذشته به تعداد 6000 طفل افغان به اروپا آمدند. در مقايسه با سال گذشته 64 در صد افزايش را نشان ميدهد . از کشور هاي متباقي بيشترين آنها از کشورهاي سومالي و عراق ميباشند. در کشور دنمارک در سالهاي اخير شش اردوگاه براي اطفال گشايش يافته که هنوز کافي نميباشد . در حدود 20 طفل نو در هفته وارد دنمارک  ميشوند. دنمارک درسال 2009 به تعداد 469 طفل تنها را پذيرفت که سه چهارم آن از افغانستان بودند . در حاليکه در تمام مدت ميان 1990 الي 2008 صرف 168 طفل تنها آمده بودند.  

وضعيت در آلمان ، انگلستان و ساير کشور هاي اتحاديه اروپا بدين منوال ميباشد

سيسيليا مالمستروم ميگويد که من همين چيز ها را از بسياري کشور ها ميشنوم . اما برخي کشور ها احصائيه دقيق در مورد معضله را ندارند . هسپانيه فکر ميکند که ممکن در سال گذشته به تعداد 20000 طفل به آن کشور آمده باشند . مسايل پناهندگي بالاي ميز مالمستروم قرار دارد و ايشان در نظر دارد که چند ماه بعد  پاکت پيشنهادات خود را ارائه نمايد. پيشنهاد وزير مهاجرت سويدن حل عمومي معضله نيست

اما مالستروم در مورد پيشنهاد وزير مهاجرت سويدن ميگويد که  فکر نميکند که پيشنهاد وزير مهاجرت سويدن حل عمومي باشد ، اما يک چيز را ميتوان انجام داد . اساس اينست که به تقاضاي پناهندگي اطفال رسيدگي شده است . او اضافه ميکند که ” من معضله را در قسمت برگشت دادن اطفال به پرورشگاه اطفال در کشور هاي شان  نمي بينم ، جائيکه آنها مورد پذيرش منظم قرار گيرند”.

ترجمه و تلخیص از نسیم سحر 

25مارچ 2010

 غرض معلومات بيشتر به لينک هاي زير مراجعه کنيد

Ensamma flyktingbarn ett växande problem

Regeringen vill ha flyktingbarnhem

 

:پيتر لارشون بتاريخ 26 مارچ در روزنامه افتون بلادت مينويسد 

بهترين ها براي اطفال ـ پس چرا  اطفال اجازه ندارند که خود شان انتخاب بکنند ؟

سويدن اطفال را به جنگ برميگرداند . اين مطلب معني حرکت اخير توبياس بيلستروم پيرامون اعمار پرورشگاه هاي اطفال در کشور هاي مانند افغانستان وسوماليا ميباشد . ما به آنجا اطفال تنها که تقاضاي پناهندگي مينمايند ، برميگردانيم

بزرگترين معضله درين است که  کشور هاي مورد نظربي نهايت ناامن اند . حتي يک سرباز حرفوي سويدن نميتواند در آنجا مصؤن باشد . اما ازينکه محکمه مافوق در امور مهاجرت ( سويدن ) با جادو و افسون گري  جنگ را از بين برده است ، پس ما نيز ميتوانيم اطفال را به آنجا ديپورت کنيم ، درصورتيکه ما صرف ” محلات امن ” را پيدا کنيم . بعنوان يک پرورشگاه اطفال. بهترين هاي آنها در آغاز کار قرار دارد  

اگر چنين است : چرا برگشت دوباره داوطلبانه صورت نمي پذيرد ؟ حتي اگر آنها اطفال هستند، آنها مطمئنابايد اين ايده را داشته باشند که آيا ميخواهند در اينجا بمانند ويا به محل فاجعه که ازآنجا فرار کرده اند ، برگشت نمايند ؟

من شک دارم که هدف ـ  منحرف ساختن رأي دهندگان بالقوه دموکراتهاي سويدن ( مهاجر ستيز ها ) است که اين کاملا يک چيز ديگري است : ممانعت  از ورود تدريجي والدين اطفال به سويدن است . اين هدف با خط مشي جديد يعني اقامت براساس پيوند  خانوادگي بر بنياد شرط تأمين معيشيت  که هدف آن محدود ساختن مهاجرت اعضاي خانواده متقاضي پناهندگي است و چندي قبل تصويب شد ، مطابقت دارد . اين اقدامات به اندازه کافي سودمند به نظر نميرسد. برعلاوه ميتوان از سرايت هزينه  در بخش مکتب ، مسکن و غيره  جلوگيري نمود . وبدين آساني  حکومت از بررسي مطبوعات گريز مينمايد . چي اتفاقي  با اطفال در آنجا  رخ مي دهد ، هيچ کسي پي نخواهد برد . وقتي آنها  اينجا نباشند ، آنها نامرئي هستند

ترجمه و تلخیص از نسیم سحر  

Lämna ett svar