انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

مقالات

حکم محکمه مافوق مهاجرتي سويدن فاجعه مي آفريند

محکمه مافوق مهاجرتي از عينک دان الياسون رئيس عمومي اداره مهاجرت به وضعيت پناهجويان افغان نگاه کرده  مطابق ميل ايشان قضاوت نمود

با تأثر و درد بي پايان از طريق شبکه خبري راديوي سويدن خبردلخراشي شنيدم که محکمه مافوق مهاجرتي سويدن دوسيهء يک پناهجوي مجرد افغان از منطقهء ناامن  غزني که ” درگيري مسلحانه  ” بمفهوم حقوقي آن در آن جريان دارد ، مورد بررسي قرار داده  حکمي  صادر نمود که حيثيت خط مشي را براي اداره مهاجرت ومحاکمات مهاجرتي خواهد داشت . برطبق اين حکم که بتاريخ اول ماه جولاي صادر گرديده وامروزمورخ 3 جولاي  در مطبوعات پخش گرديد ،  درخواست  پناهندگي يک افغان  بيست وهشت ساله  از ولايت غزني رد و تصميم اداره مهاجرت مبني بر اخراج وي  به کابل مورد تائيد قرار گرفته است . اين اولين باريست که محکمه مافوق مهاجرتي سويدن قضيهء به اصطلاح مهاجرت داخلي را در داخل افغانستان مورد بررسي قرار ميدهد و مطابق ميل اداره مهاجرت حکمي در زمينه صادر ميکند . اين حکم به سرنوشت صدها پناهجوي افغان تأثير منفي گذاشته  زندگي آنها را به بازي ميگيرد . اداره مهاجرت در حال حاضر 355 دوسيه حل ناشده دارد  . کميسارياي عالي ملل متحد در امور پناهندگان توصيه مينمايد تا پناهجوياني  که داراي” شبکه اجتماعي ” در کابل نباشند ، به آنجا ديپورت نگردند .  کميته سويدن براي افغانستان با اخراج پناهجويان افغان در شرايط کنوني مخالفت شديد ميورزد .  با تأسف فراوان که محکمه مافوق مهاجرتي  به توصيه کميسارياي عالي ملل متحد در امور پناهندگان در زمينه چگونگي موجوديت ” شبکه اجتماعي ” پناهجو در کابل  توجه  ننموده وصرف دلايل اداره مهاجرت را با چشمان بسته تائيد کرده است . در حاليکه کشور سويدن در بسا مسايل ديگر با چشمان بسته  فيصله ها و نقاط نظر آن مرجع با اعتباربين المللي را درنظر گرفته  و آنرا عملي ميسازد.  و اما اينبار قضات محکمه مافوق مهاجرتي   تحت  فشار حکومت   برطبق مشي حکومت برسر اقتداردست راستي که تلاش دارد تااز شر پناهندگان خود را رها سازد ، حکم سياسي مبني بر اخراج پناهجويان افغان  صادر کرده و زمينه  اخراج اجباري و کتلوي پناهجويان افغان را مساعد ساخت  . تاکنون متن کامل حکم محکمه مافوق بدسترس ما قرار نگرفته اما دلايل و نشانه هاي دلالت به انتخاب  يک قضيه خيلي ضعيف وعدم موجوديت  اطلاعات دقيق پيرامون وضعيت سياسي ـ نظامي کابل از جانب محکمه مافوق مهاجرتي مينمايد . در حاليکه دوسيه هاي پناهندگي بسيار قوي پناهجويان افغان ماه ها در انتظار بررسي در محکمه مافوق در الماري هاي آن محکمه در حالت فرسوده شدن قرار دارد . اما با دريغ و افسوس که قرعه بنام دوسيه هاي عادي برآمد . آقاي ستين واهلکويست رئيس محکمه مافوق مهاجرتي در مصاحبه با روزنامه ” داگنس نيهتر ” ميگويد که وضعيت کابل مانند نقاط ديگر افغانستان آنقدر دشوار نيست . در کابل بانکها و مراکز تجارتي اعمار گرديده و کميسارياي عالي ملل متحد درامور پناهندگان در زمينه عودت مهاجرين از کشورهاي همسايه همکاري مينمايد . او اضافه ميکند که برعلاوه سازمانهاي بين المللي امداد در کابل حضور دارند . اما اين واقعيت که پناهجوي بيست و هشت ساله افغان از ولايت غزني که هيچگونه شبکه اجتماعي در کابل نداشته ، هيچگونه تأثيري  در تصميگيري محکمه مافوق مهاجرتي  بجا نگذاشته است . رئيس محکمه مافوق مهاجرتي علاوه مينمايد که کابل تغيير يافته و انکشاف کرده وبه  پندار ما براي زندگي کردن در آنجا به موجوديت شبکه اجتماعي ضرورتي احساس نميگردد. پناهجوي متذکره  ميتواند در آنجا زندگي کند و به دنبال کار بگردد ، باوجوديکه شرايط در پايتخت دشوارهم  ميباشد . قابل ياددهاني است که اداره مهاجرت در حکم ماه نوامبر 2007 خويش تذکرداده بود که بنابردلايل  امکان موجوديت زمينه کاريابي و دريافت مسکن در کابل ، پناهجويان افغان از مناطق ” درگيري مسلحانه ” را ميتوان به کابل بعنوان محل مهاجرت داخلي ديپورت نمود که اينک محکمه مافوق به آن مهر تأئيد گذاشت  . بنابر گفته رئيس محکمه مافوق مهاجرتي قرار است پنج دوسيه ديگر پناهجويان افغان در خزان امسال مورد بررسي قرار گيرد ، اما اصول  اصلي تغيير ناپذير باقي  خواهد ماند . بلي ! اصول ؟! ، اصول است و آنهم زمانيکه از بالا صادر گردد !   آقاي دان الياسون رئيس عمومي اداره مهاجرت از فيصله محکمه مافوق مهاجرتي با خوشي فراوان استقبال نموده وبا نوشيدن شامپاين اين پيروزي خود را جشن خواهد گرفت ، زيرا تاکنون محکمه هاي مهاجرتي اکثريت فيصله آن اداره را رد نموده اند . او در مصاحبه با خبرنگار راديو سويدن گفت  که محکمه مافوق مهاجرتي مطابق خط اداره مهاجرت رفتار نمود . او تذکر ميدهد که محکمه مافوق مهاجرتي به الترناتيف مهاجرت داخلي در کابل پاسخ مثبت داد واين کاملاٌ امکان پذير ، مناسب و عاقلانه است که مرد مورد نظر در دوسيه ميتواند از الترناتيف مهاجرت داخلي بطور مثال در کابل استفاده نمايد ، حتي اگر وي کدام شبکه اجتماعي نيز در آنجا نداشته باشد . اما کميسارياي عالي ملل متحد  مهاجرت داخلي در افغانستان را بعنوان يک ابزارالترناتيفي مردود ميداند . گفتني است که در ماه نوامبر 2007 اداره مهاجرت حکمي صادر نمود که در آن برموجوديت ” درگيري مسلحانه ” درشش ولايت جنوبي وشرقي  افغانستان بشمول غزني اعتراف نمود که برطبق قانون اتباع خارجي سويدن ، پناهجويان نبايد به کشوري اخراج گردند که  درآن ” درگيري مسلحانه ” جريان داشته باشد . برطبق اين حکم اخراج پناهجويان افغان به اين مناطق متوقف گرديد ، اما بعداٌ  حکمي ديگري  از جانب آن اداره صادر شد که اين پناهجويان به کابل ديپورت گردند که آن  محل  حيثيت مهاجرت داخلي را خواهد داشت . قبلاٌ اين حکم اداره مهاجرت با اعتراضات گسترده مواجه شده و محکمه هاي مهاجرتي اکثريت فيصله هاي آن اداره را رد نموده اند . اکنون محکمه مافوق مهاجرتي با اين حکم سياسي  و فاجعه آميز خويش که توأم با اعتراضات حقوقدانان و نهاد هاي مدافع حقوق پناهجويان مواجه شده به تعميق و افزايش فاجعه در افغانستان ياري خواهد رساند و چهره سياست پناهندگي غير هومانيستي کشور سويدن  را آشکار خواهد ساخت . اما کشور صلحدوست سويدن بمنظور تأمين صلح به افغانستان سرباز فرستاده ، بخاطر اعمار مجدد کشور و جلوگيري از وقوع فاجعه انساني سالانه مبلغ چهارصد مليون کرون ( حدود پنجاه مليون دالر ) به افغانستان کمک مينمايد . آيا اين کشور با اين روش جديد و کاملاٌ ظالمانه خود به وقوع فاجعه ياري نميرساند؟ در حاليکه اين دو رفتار باهم همسويي نداشته ودر پرنسيپ در مغايرت باهم قرار دارند .  اما اکنون  چي اتفاقي رخ خواهد داد و راه هاي حل چي خواهد بود ؟ واضح است که اعتراضات عليه اين حکم سياسي محکمه مافوق مهاجرتي گسترده خواهد بود . اقاي تابو موسو وکيل حقوقي يکتعداد بيشمار پناهجويان افغان در نامه خويش اقدامات و مشوره هاي ذيل را در نظر گرفته  که از آن يادآوري مينمايم : ”امروز سوم ماه جولاي 2008 محکمه مافوق مهاجرتي حکمي در مورد يک پناهجوي افغان از ولايت غزني صادر نمود که مطابق آن وي ميتواند به کابل اخراج گردد و مطابق فيصله براي زندگي کردن در کابل به موجوديت شبکه اجتماعي ضرورت احساس نميگردد . هيچکس نبايد هراس داشته باشد . هيچکس نبايد تلاش نمايد تا به کشور ديگر فرار نمايد ، زيرا امکانات دريافت اقامت را در آنجا و سويدن دشوار ميسازد . همچنان براي پليس آسانتر خواهد گرديد تا افراديکه در رفت و آمد به جاهاي ديگر اند ، گرفتار نمايند . قرار است تاچندين دعوا در محکمه مافوق مورد بررسي قرار گيرد و مهم اينست که کدام اسناد در دعوا  هاي مورد نظر پيشکش گردد . قرار است دعواي ديگري  به رأي محکمه مافوق مهاجرتي در مورد تجديد بررسي دعواي مورد نظر گذاشته شود که تکميل اسناد معتبر نقش قاطع در آن خواهد داشت .برعلاوه امکاناتي وجود دارد که يک دعوا ي پناهندگي را به محکمه اروپايي و کميسيون شکنجه ملل متحد کشانيد . براي اينکه اين روند بدرستي انجام شود ، ضرور است تا  تمام افغانها و ديگران ،  اسناد و ريزرفها را جمع آوري نمايند . در وضعيت فعلي از آن تصميمي بايد شکايت صورت گيرد که مطلقاٌ قابل شکايت باشد و از قويترين دلايل و اسناد ممکن استفاده شود .  يک الترناتيف ديگري
يعني بنابر وضعيت امنيتي  کابل نيز ميتوان اخراجي ها را متوقف ساخت .
در حال حاضر ، پليس امکاناتي نداشته تا بطور دسته جمعي و با کميت بيشتر افغانها را اخراج کنند . درين مدت وضعيت امنيتي و وضعيت انساني در تمام کشور بدتر گرديده که اگر اين وضعيت بشکل بهتر در محکمه مافوق مهاجرتي بازتاب يابد ، در قضاوت آن محکمه تاثير گذار خواهد بود . تابو موسو” 

نسيم سحر  سوم جولاي 2007  

Lämna ett svar