انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي قوانين ومقررات جديد

حکم جدید محکمه مافوق مهاجرتی برای الحاق خانواده امیدواری میدهد

تعداد زیادی از پناهجویان دارنده  اجازه اقامت موقت هنوز منتظر پاسخ در مورد الحاق مجدد خانواده شان هستند. اکنون ( 18اکتوبر)  یک حکم جدید محکمه مافوق مهاجرتی که حیثیت خط مشی را داشته ، صادر گردیده  که باعث افزایش چانس گروهی از پناهجویان میگردد  که الی  24 نومبر سال 2015 به سویدن آمده اند  تا بتوانند فرزندان و پارتنر( خانم / شوهر ویا سامبو) های شانرا  به سویدن بیآورند.

 محکمه مافوق مهاجرتی در حکم خود استدلال می کند که افرادی که دارای ”چشم انداز معقول ” ( ”välgrundade utsikter” ) برای دریافت اجازه اقامت دایمی باشند ،  باید حق الحاق مجدد خانواده را نیز داشته باشند.

این حکم شامل حال نه تنها افرادیکه دارای اقامت سیاسی بوده بلکه حتی شامل حال افرادیکه دارای اقامت موقت به عنوان ” الترناتیف نیاز به محافظت” (alternativt skyddsbehövande) طبقه بندی شده نیز میگردد. این حکم در مورد یک مرد سوریایی است که بخاطر آوردن همسر وفرزندش به سویدن تقاضا نموده بود.  

انیتا لیندر(Anita Linder ) رِئیس محکمه اداری استاکهولم  (Kammarrätten i Stockholm) بوده که همزمان محکمه مافوق مهاجرتی نیز میباشد. اومیگوید که این حکم اهمیت فراوان خواهد داشت.

– ـ بلی، مهم است زیرا هنوز شمار افرادی وجود دارند که قبل از24نومبر( درست ترقبل از 25  نومبر) 2015 قبل از انفاذ مقررات  جدیدآمدند و برای آنها مهم  میباشد که چانس شان برای آوردن  اعضای خانواده خود به اینجا( سویدن) افزایش میگردد.
 اداره مهاجرت درخواست خانواده این مرد سوریایی را درسال 2016 به دلیل اینکه اقامت موقت داشت رد نمود.( محکمه نیز فیصله اداره مهاجرت را تائید کرد. از فیصله محکمه نیز به محکمه مافوق مهاجرتی شکایت صورت گرفت ـ مترجم ) . از فیصله ها به محکمه مافوق مهاجرتی شکایت شد. محکمه مافوق مهاجرتی  حق خانواده را بخاطر الحاق مجدد خانوادگی تائید نمود.  
اداره مهاجرت میگوید که از حکم ( محکمه مافوق مهاجرتی ) استقبال مینمایدزیرا اکنون روشن میگردد که این مقررات شامل حال چی کسانی میگردد. اما اداره مهاجرت حاضر به یک انترویو (گقتگو)  نمیگردد و در یک نامه مینویسد که این اداره ، مقررات (praxis) را برای این نوع گروپ تغییر داده ، بآنهم در مورد تمام درخواست ها تصامیم انفرادی به اساس چشم انداز دلایل حفاظت و شرایط کشور متبوع اتخاذ میگردد.  

همچنان فکتورهای مانند استقرار(etablering) ، مهارت زبان و ایا اینکه فرد کار میکند ویا خیر ، تاثیر میگذارد.

انیتا لیندر (Anita Linder ) می گوید: ” این عمدتا به این معنی است  که  این حکم به مراجع پائین ( پائین ترازمحکمه مافوق مهاجرتی ) بطور روشن میگوید که باید عوامل متعددی را در هنگام ارزیابی  اینکه آیا یک فرد ” چشم انداز معقول”  برای دریافت مجوز اقامت دائمی دارد در نظربگیرد”

فردی به اسم امیر الحندی (Amer al-Hindi) که در وضعیتی مشابه وضعیت خانوادهء است که درحکم (محکمه مافوق مهاجرتی )از آن یاد شده و  درخزان  سال 2015 به سویدن آمده است. او طی  سه سال نتوانسته  با دو فرزند خردسالش دیدار نماید که در لبنان با مادرش در شرایط دشوار زندگی میکنند . اکنون فرزندان او مجبور به بازگشت به سوریه شده اند و به طور مداوم در مورد رفاه آنها نگران است . امیر الحندی (Amer al-Hindi) میگوید : ”حکم  جدید ، مرا بسیار خوشحال می سازد  وبرایم  امیدواری میدهد که  مشکلات من حل شود.”

Peter Al Fakir
peter.al-fakakir@sr.se

منبع
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7087590
 

ترجمه از نسیم سحر

یادداشت :

انجمن افغانها درسویدن قبلا ( 28 اکتوبر 2018 ) در مورد این حکم معلوماتی نشر کرده بود ولی صرف امروز رادیوی سویدن یک گزارش مختصردر زمینه پخش نمود .  درگزارش گزارشگر رادیوی سویدن برخی اشتباهات دیده میشودکه نشانی شده است .

متن کامل حکم محکمه را درزیربخوانید:

Referat i mål UM 3009-18

گزارش قبلی انجمن افغانها در زمینه در زیر :

http://www.afghanskaforeningen.se/2018/10/28/%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%86/

Lämna ett svar