انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

خبرهاي سويدن درمورد پناهجويان افغان

حمله ویتلاندا؛ نگرانی جامعه افغان‌ها از پیامد‌های سیاسی و اجتماعی

انجمن افغانها درسویدن حمله در شهر ویتلاندا به انسانهای بیگناه توسط یک مرد افغان را به شدت محکوم مینماید و با خانواده های آسیب دیده و مردم ویتلاندا اظهار همدردی میکند.  همزمان سختگیری و رفتار تبعیض آمیز با پناهجویان افغان‌ به این معضلات دامن زده است اما  با هیچ دلیلی اقدام به قتل افراد بی‌گناه توجیه پذیر نیست.گزارش رادیوی سویدن به زبان فارسی دری درزیر:

مسعود صدری ساکن یانشوپنگ است و می‌گوید برای او دشوار بوده برای پسر ۱۱ ساله اش توضیح دهد که حمله ویتلاندا هیچ ارتباطی با افغان‌های ساکن ویتلاندا در یانشوپنگ ندارد.

• امید محمودی، رئیس اتحادیه پناهجویان تنها در مالمو می‌گوید نگران سوءاستفاده گروه‌های راستگرای افراطی از این مساله است، او در ادامه در باره پیامد‌های این حادثه و شکافی که در جمامعه ایجاد می‌شود توضیح داده است.

•نسیم سحر رئیس انجمن افغان‌ها در سویدن گفته است که با آنکه این حمله یک اقدام انفرادی بوده اما در تماس‌های که او از افغانهای ساکن سویدن دریافت می‌کند بیانگر نگرانی و انزجار از این رویداد است. او گفته است که سختگیری و رفتار تبعیض آمیز با پناهجویان افغان‌ به این معضلات دامن زده است اما می‌گوید که با هیچ دلیلی اقدام به قتل افراد بی‌گناه توجیه پذیر نیست.

https://sverigesradio.se/artikel/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C

Lämna ett svar