انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

اطلاعيه

جلسه معلوماتی پیرامون تغییرات در قانون موقت پناهندگی

قرار است روز یکشنبه مورخ 21 می 2017 ساعت 14.00 جلسه معلوماتی پیرامون تغییرات در قانون موقت پناهندگی به اشتراک حقوقدان و وکیل فارسی زبان خانم راشین فردنیکلاسون در (ABF ) استاکهولم برگزار گردد . خانم راشین پیرامون تغییرات در قانون موقت پناهندگی که از تاریخ اول جون امسال نافذ میگردد صحبت خواهد نمود وبه سوالات پاسخ خواهد داد . گفتنی است برطبق این تغییرات در قانون جوانان پناهجوی بدون همراه اقامت شان تمدید میگردد تا بتوانند تحصیلات را در جمنازیوم ( لیسه) تکمیل کنند.
این جوانان بعداز ختم تحصیلات جمنازیوم ( لیسه) ششماه وقت خواهند داشت تا برای خود شغل پیدا نمایند تا اجازه اقامت بدست آورند به شرط که جمنازیوم( مکتب) را با موفقیت پایان داده باشند.

این برنامه از طریق فیسبوک افغانهای سویدن بطور زنده پخش خواهد شد . امیدواریم که سوالات پیش از پیش مطرح گردد و به سوالات مطرح شده حق اولویت داده خواهد شد .

زمان : 21 می 2017 ساعت 14.00

محل : ABF Stockholm , Lapplandsrummet ; Sveavägen 41

Uppehållstillstånd för gymnasister – Hur funkar det

نظریات وسوالات تانرا در لینک زیر فوروم مباحثه مطرح نمایید:

http://www.afghanskaforeningen.se/forum/topic/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C/

Lämna ett svar