انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي درمورد پناهجويان افغان قوانين ومقررات جديد

جلسه توضیحی پیرامون یک حکم محکمه مافوق مهاجرتی

روز یکشنبه مورخ 23 اپریل 2017جلسه توضیحی پیرامون یک حکم محکمه مافوق مهاجرتی از طرف انجمن افغانها برگزار گردید و درآن جناب اندرش سوندکویست( Anders sundquist) حقوقدان برجسته  ومعروف سویدن در امور مهاجرت و رئیس حقوقدانان دفتر مشوره دهی برای پناهجویان وپناهندگان ( Rådgivningsbyrå för flyktingar och asylsökande )در سالون بیسکوف ABF Stockholm صحبت نموده وبه سوالات شنوندگان پاسخ گفتند. تمام برنامه از طریق فیسبوک افغانهای سویدن بطور زنده ساعت 13.00 پخش گردید که اینک فلم آن برنامه در سایت افغانها نشر میگردد.

محکمه مافوق مهاجرتی ( محکمه عالی در امور مهاجرت ) د رماه مارچ  2017 یک پسر هفده سالۀ افغان را نیازمند حمایت دانست. این پسر مربوط اقلیت هزاره میشود و در اوآخر سال 2014 به سویدن آمده و بخش اعظم عمرش را در ایران سپری کرده است.او یک پسر نابالغ است و والدین و اقارب اش نیز در افغانستان زندگی نمی کنند . براساس این حکم  ، تعداد زیادی از اطفال/نوجوانان افغان که بدون همراه به سویدن آمده اند چانس بیشتر می یابند تا بتوانند در سویدن باقی بمانند.این حکم محکمه مافوق مهاجرتی  حیثیت رهنمون ( Prejudicerande) را برای تصامیم اداره مهاجرت  و محکمه های مهاجرت خواهد داشت .

حکم محکمه مافوق مهاجرتی سویدن مورخ 17مارچ 2

Lämna ett svar