انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

اطلاعيه

جلسه انتخاباتی انجمن افغانها

طبق اطلاعیه قبلی ، قرار است جلسه سالانه انجمن افغانها در سویدن بروز یکشنبه مورخ 27 اپریل در سالون آب اف استاکهولم تدویر یابد ودر این جلسه رئیس واعضای رهبری انجمن برای یکسال انتخاب میگردد

ورود اشتراک کنندگان : ساعت 11.00 ، آغاز جلسه ساعت 12.00

ورود افغانها آزاد است و برای کسب حق رای دهی وانتخاب کردن وانتخاب شدن صرف حق العضویت انجمن قبل از تدویر جلسه پرداخته شود

در جریان جلسه اشتراک کنندگان به صرف غذا و چای وقهوه دعوت میگردند

 در این باره با کلیک لینک زیر بیشتر بخوانید

جلسه سالانه 2014انجمن افغانها در سویدن

Lämna ett svar