انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي

جلسه اطلاعاتی پیرامون اجازه اقامت براساس کار و مسایل پناهندگی روز

انجمن افغان ها درسویدن غرض اطلاع رسانی مسایل حاد و روز پناهندگی در سویدن برای پناهجویان افغان که نیازمند رهنمایی حقوقی درست و دقیق اند جلسات باز را با اشتراک حقوقدانان برگزار مینماید تا این مسایل را از زبان اشخاص مسلکی بشنوند تا از مشوره های نادرست جلوگیری بعمل آید .انجمن افغانها  اینبار بازهم وکیل فارسی زبان آقای نیما رستمی  دعوت بعمل آورده است تا مسایل مهم در رابطه به دریافت اجازه اقامت براساس کار را در روشنایی قوانین جدید و مسایل مبرم پناهندگی روز

 توضیح و تشریح نموده وبه سوالات پناهجویان عزیز افغان پاسخ ارایه نماید .

 حضور عموم در این جلسه آزاد و رایگان است(نوت: اتاق کوچک است ).

این جلسه بطور زنده ( Live) از طریق فیسبوک افغانهای سویدن ( فیسبوک انجمن افغانها در سویدن ) نشر میگردد. لطفا سوالات تانرا پیش از پیش بنویسید تا به آن پاسخ داده شود.

از تمام افغانهای عزیز صمیمانه تقاضا میگرددتا از کمنت های خلاف فرهنگ مباحثه خودداری نمایند . تمام کمنت های که عفت کلام در آن مراعات نگردد حذف وبرای عضو اخطار داده خواهد شد ودرصورت تکرار از عضویت در فیسوک افغانهای سویدن خارج ساخته خواهد شد .

زمان: یکشنبه مورخ 18 جون 2017 ساعت 11.00 الی  13.00

مکان:   آ بی اف استاکهولم ABF Stockholm , Lapplandsrummet tr.5.  Sveavägen 41 .

Lämna ett svar