انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

اطلاعيه

جشن فارغ التحصیلی دانش آموختگان جوان افغان

بدینوسیله به اطلاع خانواده ها و جوانان افغان که تازه از مقاطع مختلف تحصیلی چون لیسه و یونیورسیتی اسناد فراغت دریافت کرده اند و یا هم اگر فارغ نشده اند ولی در رشته خود خوب درخشیده اند رسانیده میشود که انجمن افغانها تصمیم دارد محفل جشنی را راه اندازی نماید تا در آن محفل، جوانان ممتاز افغان تقدیر و برای مردم معرفی گردد
برای برگزاری هرچه بهتر این برنامه به همکاری و مشورت شما عزیزان نیازمندیم. یکی از مقدممات برنامه اینست که جوانان عزیزی که فراغت حاصل نموده اند از طریق سایت انجمن مشخصات شان را راجستر نمایند تا ما بتوانیم بر روی تعداد افراد برنامه ریزی نمائیم
از همه علاقمندان به این برنامه دعوت مینمائیم که هرچه عاجل مشخصات شان را بفرستند و نظر مشورتی خود را هم با ما شریک سازند

Lämna ett svar