انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

راپور روزمره

توقف اخراج یک پناهجو

  یک پناهجوی افغان که در نظارتخانه اداره مهاجرت در مالمو تحت نظارت بود و قرار بود که روز پنجشنبه مورخ 20 سپتمبر2012 از طریق میدان هوایی بین المللی کوپنهاگن به کابل دیپورت شود ، اما پناهجوی افغان در طیاره با پیلوت صحبت نموده وخاطر نشان ساخته بود که پولیس به زور وجبر وی را به افغانستان دیپورت میکند ووی نمی خواهد به افغانستان برود زیرا در آنجا جانش در خطر است . پیلوت تصمیم میگیرد که او را از طیاره پائین کنند . اینک پولیس سویدن او رادوباره به سویدن انتقال داده واین پناهجوی افغان فعلاٌ در نظارتخانه اداره مهاجرت در مالمو بسر میبرد

این اطلاع توسط خود پناهجو به انجمن افغانها ارائه شده است

امروز چهارشنبه مورخ 26 سپتمبر 2012 یک پناهجوی دیگر افغان که در نظارتخانه اداره مهاجرت در مارشتای استاکهولم زیر مراقبت است خاطر نشان ساخت که پولیس برایش گفته که فردا پنجشنبه مورخ 27 سپتمبر قرار است او نیز غرض دیپورت به میدان هوایی آرلندا برده شود

دیپورت های افغانها بطور منظم وبدون توقف وبدون سر وصدا جریان دارد و هیچ کسی صدای پناهجویان بیدفاع  را بلند نمیکند ، نه خودپناهجو ونه مدافع پناهجو 

 

Lämna ett svar