انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Aktuell

تعداد بیشتری از پناهجویان صغیر بعد از هژده سالگی دیپورت میشومد

مقررات جدید اداره مهاجرت سبب اخراج هزاران پناهجوی صغیر تنهای افغان از سویدن به افغانستان میگردد. تعداد بیشتری از پناهجویان صغیر بعد از هژده سالگی دیپورت میگردند.
برطبق مقررات جدید اداره مهاجرت ( مورخ ۷ جولای ۲۰۱۶) اکنون پناهجویان زیر سن پاسخ منفی میگیرند درصورتیکه دلایل پناهندگی نداشته باشند . بر طبق مقررات سابق این پناهجویان زیر سن اقامت دریافت میکردند درصورتیکه کشور گیرنده ( مثلا افغانستان ) مراجع برای پذیرش این پناهجویان نمیداشتند . اکنون اداره مهاجرت مقررات خود را تغییر داده و به این پناهجویان پاسخ رد میدهد ولی قبل از ۱۸ سالگی انها را اخراج نمی کند وقتی متقاضیان هژده ساله شوند فیصله اخراجی عملی خواهد شد 

”اکنون به صدها پناهجوی تنهای زیر سن حکم اخراج صادر می‌شود باوجودیکه ممکن نیست کودکان را به کشوری فرستاد که در آنجا امکانات دریافت و مراقبت شان وجود ندارد. اداره مهاجرت مقررات گذشته را که این حق را برای کودکان تنهای پناهجوی می‌داد، تغییر داده است.

پس از تغییر قوانین مهاجرتی سویدن، اکنون کودکان و نوجوانان پناهجوی بیشتری حکم اخراج دریافت می‌کنند. این اداره قوانین را طوری دور می‌زند که حکم اخراج کودکان تنهای پناهجویی که به درخواست پناهجویی خود جواب منفی دریافت کرده‌اند را بعد از ۱۸ سالگی آن‌ها اجرا می‌کند.

در سال جاری به علی (نام اصلی پناهجو بنابر تقاضای خودش حذف شدو ما آنرا علی مینامیم )اعلام شد که وی باید بعد از ۱۸ سالگی به افغانستان اخراج شود. وی اظهار می‌دارد: – محتوای تصمیم اداره مهاجرت چنین است که مرا تا ۱۸ سالگی در اینجا نگه می‌دارند.

جواب رد به درخواست پناهجویی وی چند هفته پیش از سوی اداره مهاجرت صادر شد، ولی در هفته جاری وی به سن ۱۸ سالگی می‌رسد. براساس قوانین پناهجویی، اخراج کودکان پناهجوی تنها به کشورهایی که دریافت و مراقبت کودکان از سوی یکی از نزدیکان و مقامات میسر نیست، ناممکن است. این امکان در افغانستان میسر نیست. از اینکه محمد در هفته جاری ۱۸ ساله می‌شود، باید به کابل برگردد.

براساس گزارش اداره مهاجرت این امر در مورد صدها کودک و نوجوان پناهجوی تنها بخصوص پناهجویان افغان، عملی خواهد شد. حکم اخراج این کودکان پناهجو اکنون صادر می‌شود، ولی اجرای اخراج بعدآ عملی خواهد شد. در دو سال پیش‌رو نزدیک به چندین هزار کودک تنهای پناهجو به این شکل اخراج خواهند شد.

اگر قوانین گذشته اجرا می‌شدند، به احتمال قوی این کودکان تنهای پناهجوی امکان ماندن در سویدن را داشتند.
– در گذشته طوری بود اگر درخواست پناهجوی تنهای زیر سن براساس معیارهای پناهنده‌پذیری نبود و در کشور وی امکانات محافظت از وی وجود نداشت، به وی اقامت داده می‌شد. در برخی موارد حتی این کودک ۱۷ سال و ۱۰ ماه داشت. این موضوع را( Kjell-Terje Torvik ) شیل-تیریه تورویک، کارشناس امور بازگشت پناهجویان در اداره مهاجرت، اظهار می‌دارد.

یک سند جدید که به تاریخ ۷ جولای سال جاری از سوی بخش حقوقی اداره مهاجرت صادر شده است، اظهار می‌دارد: به کودکان تنهای پناهجوی ۱۶ و ۱۷ ساله‌ی که دلیلی برای پناهنده‌گی ندارند و امکان اخراج آن‌ها نیز وجود ندارد، اقامت موقت داده شود و زمانی که این کودکان ۱۸ ساله می‌شوند، به کشور اصلی خود اخراج شوند.
پناهجویانی که دارای سن ۱۷،۵ هستند حکم اخراج دریافت با این تفاوت که اجرای اخراج شان با تعویق عملی می‌شود. محمد در ایران تولد شده است و مربوط قومی می‌شود که در افغانستان، براساس سازمان ملل متحد در معرض آزار و تبعیض قرار دارند. وی هیچ اقاربی هم در افغانستان ندارد.”(متن از سایت رادیوی سویدن )

http://t.sr.se/2dbKqMy

Lämna ett svar