انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

تظاهرات

تظاهرات 20 اپریل دراعتراض به تعقیب و دیپورت پناهجویان

روز شنبه مورخ 20 اپریل تظاهرات وسیع در اعتراض به تعقیب  و اخراج اجباری پناهجویان و امنیستی برای پناهجویان بدون اسناد از طرف نهضت  پناهندگی استاکهولم( Asyl rörelse Stockholm) به اشتراک نهاد های مدافع حقوق پناهجویان و منجمله انجمن افغانهادر استاکهولم برگزارشد.  مظاهره کنندگان که تعداد شان به صد هانفر میرسیدند ،حوالی ساعت 14.00 مارش کننان از میدان سرگل به صوب پارلمان سویدن حرکت نمودند و در مسیر راه شعار های در مخالفت با تعقیب پناهجویان و دیپورت های اجباری و  در دفاع از امنیستی شعار میدادند. اشتراک کنندگان تظاهرات حوالی ساعت 14.30 به  جوار پارلمان سویدن رسیده وبخش صحبتهای نمایندگان نهاد ها و انجمن های مختلف شروع شد. به نمایندگی از نهضت پناهندگی آقای متیاس برنهاردسون صحبت کرده وسپس فدراسیون پناهندگی ایرانی ها ، به تعقیب آن کاله لارشون سخنگوی اسبق حزب چپ در امور سیاست پناهندگی و به نمایندگی از انجمن افغانها ، فریانه اصغری مسوول جوانان انجمن افغانها صحبت نمود

 

 

 

 

Lämna ett svar