انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

تظاهرات

تظاهرات پناهجويان افغان پيشروي دفتر کميشنري ملل متحد درستوکهولم

بتاريخ 10 اکتوبر2007 پناهجويان افغان پيشروي کميشنري عالي ملل متحد در امور پناهندگان در ستوکهولم تظاهرات نمودند يکتعداد پناهجويان افغان مورخ 10 اکتوبر از ساعت يازده الي يک ( 11 الي 13 ) پيشروي دفتر کميسارياي عالي ملل متحد در امور پناهندگان در شهر ستکهلم به تظاهرات پرداختند . همچنان نمايندگان انجمن افغانها با نماينده کميسارياي عالي ملل متحد در امور پناهندگان  صحبت نمودند

Lämna ett svar