انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

تظاهرات

تظاهرات در حمایت از پناهجویان اعتصاب کننده

قرار است روز جارشنبه مورخ 29 می ساعت 15.00 تظاهراتی از جانب جنبش پناهندگی استاکهولم ( Asylrörelsen Stockholm)در حمایت از پناهجویان افغان که یکتعداد آنها جوانان زیر سن بوده ودرشهر های  بودین ، اومئو و یفلی طی چند هفته اعتصاب غذایی نمودند ، برگزار گردد. خواست تظاهرکنندگان نه تنها اینکه اداره مهاجرت بقول خود یعنی بررسی مجدد دوسیه های پناهجویان بلکه اعطای اجازه اقامت برای آنها میباشد. انجمن افغانها در سویدن از این خواست ها حمایت نموده واز تمام افغانها صمیمانه تقاضا مینماید که با اشتراک خود در این اعتراضات از خواست برحق پناهجویان افغان حمایت نما یند

Asylrörelsen: vi föreslår att vi ställer in demon imorgon

Manifestation utanför Migrationsverket- till stöd för de hungerstrejkande 

Lämna ett svar