انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

تظاهرات

تظاهرات در حمايت از پناهجويان افغان در سويدن

بتاريخ 26 ماه مارچ 2008 تظاهرات به ابتکار دوستان عنايت اله عادل( يکي از پناهجويان افغان که در معرض اخراج قرار دارد)  پيشروي پارلمان  برگزار گرديد اين تظاهرات از جانب سه حزب پارلماني  سويدن ( سوسيال دموکراتها ، حزب چپ وحزب محيط زيست ) حمايت گرديد. اما قبل از تظاهرات بحث  در کميسيون امور اجتماعي  پارلمان روي موضوع ” درگيري مسلحانه ” بود که اين اصطلاح چي تعبيري ميتواند داشته باشد . در حاليکه سه حزب اپوزيسيوني داراي مواضع مشترک بودند اما نظر به اقليت بودن شان در پارلمان نتوانستند ، موضع شانرا به کرسي بنشانند .آقاي کاله لارشون نماينده حزب چپ که هوادار سرسخت مدافع حقوق پناهجويان است، تاکيد ميورزيد که ” بازپس فرستادن پناهجويان افغان به خوشنامي سويدن در مسايل پناهندگي صدمه خواهد رساند.در تظاهرات روز چهارشنبه خانم ماريا ويترستراند سخنگوي حزب محيط زيست  آقاي کاله لارشون سخنگوي حزب چپ در امور سياست پناهندگي ، ماگدالينا ستريفرت سخنگوي حزب سوسيال دموکراتها در امور سياست پناهندگي  ، آقاي هارلد هولست به نمايندگي کميته سويدن افغانستان ، آقاي رضا جاويد به نمايندگي از انجمن افغانها در سويدن ، آقاي تابو موسو حقوقدان،  طرفداران عادل و ديگران صحبت نمودند . دراين تظاهرات نمايندگان اطلاعات جمعي خيلي زياد حضور داشتند وتظاهرات متذکره  در مطبوعات سويدن انعکاس خوبي يافت

راديو پژواک در مصاحبه با رضا جاويد

فوتو هاي تظاهرات

جریان تظاهرات درحماېت از پناهجوېان افغان در شهرکارلستاد سوېدن

Lämna ett svar