انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

شوراي زنان انجمن افغانها

تجلیل از روز مادر !

تجلیل از روز مادر !

انجمن افغان ها در سویدن افتخار تجلیل از روز مادر را با حضور مادر های مهربان که با حضور مهربانانه و صمیمی شان در این جشن اشتراک داشتند را دارد.

در این روز جهانی مادر به پاس خدمات و زحمات غیر قابل جبران مادران با موسیقی وطنی، اشعار در وصف مادر ، سخنرانی های مادران عزیز، تیاتر در رابطه به خشونت علیه زن ، غذای وطنی و  با اهدای تقدیر نامه از حضور شان سپاسگزاری صورت گرفت.

یک بار دیگر این روز را به تمام مادران عزیز خجسته گفته آرزوی صلح ، آرامی و آزادی در کشور مینماییم.

انجمن افغان ها در سویدن

Lämna ett svar