انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Aktuell

برگزاری موفقانه سیمینار و گفتمان نیازمندی ها و چالش های زنان افغانستان در سویدن

به سلسله فعالیت های آموزشی و آگاهی دهی، اینبار بخش زنان انجمن افغان ها در سویدن، سیمیناری را در زمینه بررسی نیازمندی ها و چالش های فراروی زنان افغانستان در جامعه جدید برگزار نمود.
هدف از راه اندازی این سیمینار، بررسی و شناخت بسترهای مناسبی بود که جهت شمولیت سریع تر مهاجران، مخصوصا زنان در بازار کار سویدن وجود دارد. در این سیمینار، چند تن از کارشناسان عرصه های مختلف کاری حضور داشتند که هر کدام شان از زوایای مختلفی، وضعیت کاری، حالات های روحی و روانی، چالش های فرهنگی و مذهبی و… برای زنان در بازار کار سویدن را شرح دادند و نیز یک پریزینتیشن آماری از وضعیت کاری پناهنده گان، مخصوصا زنان، توسط یک تن از کارشناسان امور ارائه گردید.
در این سیمینار، ده ها تن از مناطق مختلف سویدن اشتراک نموده بودند که در پایان تعدادی پرسش های را مطرح نمودند و از جانب کارشناسان و دست اندرکاران به آن پاسخ داده شد.
نا گفته نباید گذاشت که بخش های کاری( دیپارتمنت ها) انجمن، برنامه های مختلف و متفاوتی را روی دست دارند تا بتوانند برای آگاهی بهتر هموطنان خود، کارهای سازنده یی داشته باشند و راه های تعامل با جامعه جدید را، برای شهروندان افغانستان، مخصوصأ تازه واردان، تا حدی هموار سازند.
با حرمت

Lämna ett svar