انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي

برداشت های متفاوت در دادگاه های امور مهاجرت

دادگاه (محکمه )های امور مهاجرت برداشت های متفاوتی از مقررات پیوندخانوادگی پناهجویان دارند. به عنوان نمونه یک خانواده ی سومالیایی که درمالمو زندگی می کند، آسان تر می تواند فرزندان خود را از سومالی به سوئد(سویدن ) و به نزدخودبیاورد تا خانواده ای که درشهری دیگر مانند  زندگی می کند.  از رؤسای اداره ی کل امورمهاجرت با اشاره به این که باید برداشت یکسانی از این مقررات وجودداشته باید، وضعیت کنونی را ناخوشایند می داند و اظهارامیدواری می کندکه بتوان به وحدت نظری دراین مورد رسید

چندی پیش دادگاه عالی امورمهاجرت( محکمه مافوق مهاجرتی )  مقررات جدیدی را وضع کرد و ازجمله شرایط سختی را که برای پیوستن اعضای خانواده های پناهجو وجودداشت، حذف کرد. این دادگاه تنها استفاده از آزمایش( دی ان آ ) را برای اثبات پیوند واقعی میان مادر و پدر و فرزندشان که برای نمونه در سومالی ست و می خواهد به آنها ملحق شود، کافی دانست. اجرای این مقررات اما به آسانی صورت نگرفته است. دلیل آن نیز برداشت های متفاوت قاضی های دادگاه ازاین مقررات عنوان شده است.
 قاضی دادگاه امورمهاجرت دراستکهلم می گوید که او نمی تواند تنها برپایه ی آزمایش ( دی ان آ )تصمیم بگیرد و حتما باید مدرک قانونی در تایید این که والد یا والدین، پدر و مادر واقعی کودک یا کودکان خود هستند، وجودداشته باشد. او همچنین تاکیدمی کند که پیش از بررسی مجدد پرونده ای باید تایید شود که شخصی که درخواست تجدیدنظردرمورد آن پرونده را کرده، صلاحیت و حق چنین کاری را داشته است یانه.
اما تمام قاضی های دادگاه چنین نظری ندارند. دررابطه با رسیدگی به درخواست تجدیدنظر، دوسوم قاضی ها دراستکهلم، این درخواست را رد می کنند، اما قاضی ها در مالمو برعکس عمل می کنند

منبع : سايت پژواک 

اطلاعات بیشتر را به زبان سویدنی در سایت رادیوی سویدن مطالعه کنید

http://www.afghanskaforeningen.se/index.php?option=com_content&view=article&id=2117:svarare-for-somalier-i-gavle-att-aterforenas&catid=24&Itemid=202

Lämna ett svar