انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

وضعيت افغانستان

بافاسد ترين سيستم هاي اداري و مالي کشور هاي جهان آشنا شويد

 افغانستان بعد از سومالي مقام دوم را درداشتن يکي از فاسد ترين سيستم اداري و مالي جهان  کسب نمود. ”سازمان  شفافيت بين المللي ” در گزارش سال 2009 خود لست180  کشور جهان  داراي ميزان هاي متفاوتي فساد اداري و مالي را منتشر ساخت 

در لست ” سازمان شفافيت بين المللي ” زيلند جديد ، دنمارک ، سنگاپور ،سويدن ، و سويس بترتيب مقام هاي اول ، دوم ، سوم ، چهارم وپنجم به ميزان داشتن کمترين فساد اداري و مالي در جهان و کشور هاي سومالي ، افغانستان ، بورما(ميانمار) ، سودان وعراق داراي بيشترين فساد اداري و مالي در جهان ( فاسد ترين سيستمهاي اداري و مالي جهان ) جاي دارند

درگزارش سالانه اين نهاد پيرامون فساد اداري و مالي در کشور هاي مختلف ،  لست نام 180 کشور درج ميباشد . سازمان شفافيت بين المللي در سال 1993 بعنوان يک نهاد غيردولتي در کشور آلمان تاسيس شد. فساد مالي از ديدگاه اين نهاد عبارت از استفاده از موقعيت دولتي غرض دستيابي به منافع شخصي ميباشد

اما لست اين سازمان بازگوي تمام حقيقت پيرامون فساد اداري و مالي نميباشد . فساد مالي اکثرا در شرکتهاي بمشاهده ميرسد که پايه هاي آن در کشورهاي ثروتمند جهان ميباشد

و اما افغانستان با کسب دومين مقام از لحاظ داشتن ميزان فاسدترين سيستم اداري ومالي و اولين مقام در توليد مواد مخدر در جهان در حال حاضر با موجوديت و حضور فعال دنياي آزاد عجيب به نظر نميرسد ؟ اين يک پاداش است ويا مجازات؟ در هرحالت اين مقام ها سزاوار مردم غيور وزحمتکش افغانستان نيست ونبايد باشد!

غرض معلومات بيشتر به سايت ” سازمان شفافيت بين المللي ” و همچنان خبرهاي سويدن درين زمينه مراجعه کنيد

Korruption inte bara ett u-landsproblem – rapport | svt.se

Korruption inte bara ulandsproblem | Utrikes | SvD

ن.س

Lämna ett svar