انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي

ایجادتسهیلات برای دریافت اجازه اقامت

پناهجویانی که با درخواست پناهندگی آنها موافقت نشده و یا حکم اخراج دریافت کرده اند، می توانند درصورت یافتن کار، اجازه ی اقامت دریافت کنند. این پیشنهادی ست که یک گروه تحقیق پارلمانی پس ازانجام بررسی هایی دراختیاردولت قرارداده است 

 

یکی از اعضای این گروه تحقیق فريدريک فريدلي از حزب سنتراست. به عقیده ی او، پیشنهادارائه شده به دولت، دوره ی جدیدی را درسیاست مهاجرتی سويدنایجادمی کند. او می گوید تصویری که ازسويدن وجودداشت که با بخشش به همه اجازه می داد مدتی را دراین کشوربمانند، قدیمی شده است. به گفته ی او اینک وضعیتی جدید به وجودآمده و به کسی که دوبارازمرزی می گذرد خوش آمد گفته و راه را برایش هموارترمی کنند

زسال ۲۰۰۸ و با تصویب قانون مهاجرت نیروی کار، به پناهجویان و متقاضیان پناهندگی نیز امکان داده شد تا بتوانند درصورت یافتن کار، درسوئد بمانند. شرطی که برای این منظور درنظرگرفته شده بود، یافتن فوری و سریع کاربود. دراین صورت متقاضی پناهندگی به نیروی کارمهاجرتبدیل می شد. اینک با پیشنهادارائه شده، گفته می شود که امکان بازهم بیشتری دراختیار پناهجویان قرارداده خواهد شدتا بتوانند مسیرزندگی خود را درسوئد تغییردهند

ازجمله مخالفان این پیشنهاد، حزب سوسیال دموکرات است. درمورد دلایل مخالفت این حزب،يوتي والستروم  ازنمایندگان آن درپارلمان به نگرانی اتحادیه ها و سندیکاها ازسوء استفاده ی برخی از کارفرماها اشاره می کند ومی گوید که معمولا قراردادی متناسب با شرایط سندیکاها بسته می شود، اما کارفرما براساس قراردادی دیگر و  با شرایطی کاملا متفاوت به فردشاغل، دستمزدکمتری می پردازد.او حتا می گوید که چنین روشی می تواند دردرازمدت باعث کاهش دستمزدها و تهدیدی برای نظام پناهنده پذیری سوئد شود. فردریک فدرلی از حزب سنتر اما بااین نظرمخالف است. به عقیده او ترسی وجوددارد ازاین که هزاران نفرهمزمان به سوئد بیایند و باعث شود تا کارفرماها، اشخاصی را که دستمزدکمتری می خواهندازمیان آنها انتخاب کنند. او می گوید که چنین نیست و واقعیتی که آنها می بینند این است که بسیاری از کسانی که ماهر و فعال هستند، سويدن را ترک خواهندکرد و به عنوان نمونه به کانادا و بریتانیا خواهندرفت

که هنگامی که کسی ازمرزکشوری عبورکرده و به کشوردیگری واردمی شود، درنهایت همه سودمی برند. فردمهاجر، درکشور جدید شانس تازه ای پیدامی کند، کشورپذیرنده یک نیروی کار به دست می آورد و کشورمتبوع مهاجر نیزاز پولی که مهاجربه آنجا می فرستد و یا ازمهارتی که او احتمالا باخود به آنجاخواهدبرد، سود می برد.
پیشنهاد ارائه شده به دولت، علاوه برمتقاضیان پناهندگی، دانشگاهیان را نیز دربرمی گیرد. دانشجویان و افرادی که دوره ی دکترای خودرامی گذرانند می توانند به همراه خانواده و بستگان خود حداقل به مدت ۶ ماه پس ازپایان تحصیلات، درسوئد بمانند و کاری برای خودبیابند. مهاجران نیروی کارمی توانند به مدت ۵ سال باحفظ اجازه ی اقامت به کشورخودبازگردند. آنها حتا می توانند برای یافتن کاردرکشورهای دیگراتحادیه ی اروپا به مدت حداکثر ۳ ماه، ازصندوق بیمه ی بیکاری حقوق بگیرند. این مهاجران اما مجاز به بردن درآمدهای دیگر مانند حقوق بازنشستگی و یا کمک هزینه های اجتماعی از سوئد نیستند.

محمدعقیلی

mohamed.aghili@sverigesradio.se

***

هشدار پولیس در مورد افزایش قاچاق مهاجرین به سويدن

لایحه پیشنهای هفته گذشته در باره آسان سازی گرفتن اقامت کاری در سويدن با انتقاد پلیس روبرو شده است . پلیس هشدار میدهد که با تصویب چنین قانونی موج قاچاق مهاجر غیرقانونی به سوئد شدید تر خواهد شد. اولا آلبک از بخش مبارزه با قاچاق انسان ها در پلیس جنایی سوئد میگوید که قاچاقچیان کشورهایی که در آنها دریافت اقامت آسان تر باشد را هدف قرار می دهند. او می افزاید که نتیجه برای اینگونه از افراد بسیار مهم است. اگر بتوانند نشان دهند که مشتریان آنها به هدف خود رسیده اند برای شهرت آنها و مشتریان آینده بسیار مهم خواهد بود.

پنج شنبه گذشته یک طرح در پارلمان مطرح شد که در آن چندین پیشنهاد برای ساده تر کردن اقامت در سوئد برای پناهجویان گنجانده شده بود. از جمله تقاضای اقامت کاری در سوئد برای پناهجویان تسهیل خواهد یافت. اولا آلبگ از واحد مبارزه با قاچاق مهاجر پلیس با آوردن مثال از هجوم عراقیان پناهنده در چند سال پیش ، نگرانی خودرا برای اجرای این قانون ابراز داشته است. او می گوید که یکی از دلایلی که عراقی ها به سوئد هجوم آوردند این بود که آنها می دانستند که می توانند اقامت بگیرند. من این را از پرونده های مختلفی که در دنبال کردم می دانم. خیلی ها با اینکه در کشورهای دیگر فامیل داشتند اما به سوئد آمدند چون می دانستند اینجا اقامت خواهند گرفت.  بعد از اینکه سوئد قوانین خود را تغییر داد تعداد عراقی های مهاجر هم پایین آمد.

میکائلا والترسون  از حزب محیط زیست که مسئول گروه تنطیم کننده قوانین مهاجرتی در پارلمان است ، نظر دیگری دارد. او می گوید که راههای قانونی برای مهاجرت دست قاچاقچیان را خواهد بست. او می گوید که وقتی ما راههای بیشتری
برای مهاجرت قانونی باز کنیم، قاچاق و مهاجرت غیر قانونی کاهش خواهد یافت

منبع : سايت پژواک

در مورد پيشنهاد کميته تحقيقي پارلماني در زمينه بيشتر بخوانيد

http://www.stockholmian.com/news/persiska/2011/04/002_encrypt.htm

Lämna ett svar