انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Aktuell

انجمن های مدنی- فرهنگی، پل ارتباطی میان مهاجران با جامعه میزبان است!

انجمن های مدنیفرهنگی، پل ارتباطی میان مهاجران با جامعه میزبان است!

هدف ما خلق نگرش مثبت در افکار جمعی و پدید آوردن فضای همکاری میان افراد تازه وارد با جامعه میزبان می باشد.

گزارشی از نجوا عالمیافغانستان اینترنشنال پیرامون اهمیت نقش سازمانی( انجمن افغان ها در سویدن).

امروز زنان و دختران افغان، نمادی از ایستاده گی و عدالت خواهی در برابر تحجر و نابرادری هستند! چی آنهای که در کشور خود تا هنوز قهرمانانه، برای اعاده حقوق انسانی مبارزه می کنند و چی آنانیکه مجبور به مهاجرت و دوری از وطن شدند و در جامعه جدید صدای شدند برای متوجه ساختن جهان به وضعیت حقوق بشر در افغانستان!

الهامکوهستانیفعالحقوقزنومدافعحقوقبشر؛مدتیکسالمیشودکهدرسویدنزندگیمیکند. او سال های درازی را در کشور خود برای برجسته سازی نقش زنان در جامعه کار کرد و اکنون نیز در برابر چالش های که در جامعه جدید پیش روی او گذاشته است، تسلیم نشده و اراده قوی دارد که به مبارزه هدفمند تا رسیدن به آرمان دیرینه زنان افغانستان ادامه دهد تا مصدر خدمتی برای هم رزمان خود و پل ارتباطی میان افغان ها در جامعه جدید باشد.

الهام کوهستانی اکنون مسئول کمیته زنان در انجمن افغان ها در سویدن است، انجمنی با 29  سال سابقه کاری درخشان که هر سال در جلسه های سالانه خود یک تیم جدید کاری را، برای پیش برد امور اجرایی انجمن بر می گزیند و خوشبختانه در انتخابات ماه می 2023، الهام کوهستانی توانست بر حسب آرای جمعی، به حیث مسئول کمیته زنان در این انجمن انتخاب گردد تا در کشور سویدن نیز صدای رسای برای زنان افغانستان باشد.

جهت دیدن گزارش تصویر به لینک کلیک کنید.

Lämna ett svar