انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

پيامها

انجمن افغانها در سویدن آمدن بهار و سال نو را به همگان مبارکباد میگوید

 سر سبز ترین  بها ر  تقدیم   تو  باد 

             آوای خوش هزار تقدیم تو باد

  گفتند که لحظه ای است روییدن عشق    

         آن لحظه هزار بار تقدیم تو باد

 بهار

بهار گل به سر روزگار می ریزد  

       شگوفه برسرهر شاخسار می ریز د

 بهار آمده  با  نقشهای  رنگارنگ   

      گل و شگوفه به هرمرغزار می ریزد

بهار آمده  با  نغمه های  یزدانی        

   سرود نغز  به  لبهای  سار  می ریزد

 بهار آمده با یاسهای زردو بنفش     

     شمیم عطر  به هر کوهسار  می ریزد

  طراوت از در و دیوار و بام می جوشد                               

         لطافت  از تن  شهر و دیار  می ریزد 

  جوانه  از  بدن  شاخسار  می  روید

                                                                      ترانه  از  دهن  رودبار  می ریزد     

 

فريده زيرک رئيس انجمن افغانها در سويدن

 

Lämna ett svar