انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي

انتقاد گسترده به شرکت های ترجمه

به دنبال انتقادهای شدید ازسوی دادگاه های امورمهاجرت از توانایی افرادی که به کارترجمه و بررسی و تحلیل ترجمه ها می پردازند که تاثیر زیادی بررسیدگی به پرونده ی پناهجویان دارد، اداره ی کل امور مهاجرت تصمیم گرفته است که خود نیز کار این افراد را مورد بررسی قراردهد

 

به گزارش روزنامه ی داگنس نی هتر، دادگاه امورمهاجرت در مالمو بعد ازچند بار انتقاد از کیفیت ترجمه ی پرونده ی پناهجویان، یکی از مترجمان را نیز موردبازخواست قرارداد. پس از آن اداره ی مهاجرت برای پناهجوئی که پاسخ رد دریافت کرده بود، اجازه ی اقامت  صادرکرد. چنین امری در یوتبوری نیز رخ داد و دادگاه امورمهاجرت، پرونده هائی را به اداره ی کل امورمهاجرت بازگرداند. پياانيف  مدیرعامل شرکت سپراکاب که ترجمه های اداره ی کل امور مهاجرت را انجام می دهد، در این زمینه می گوید که ازاین انتقاد بی خبر است. او می گوید که این شرکت درخواست اداره کل امور مهاجرت را در مورد بررسی کیفیت زبان مطالب انجام می دهد و چنانچه دادگاه امورمهاجرت ناراضی ست، اداره ی مهاجرت باید درخواست های خود را از این شرکت تغییردهد.
اداره ی مهاجرت ازسوی امنستی، سازمان عفوبین الملل نیز به دلیل بهای زیادی که به شرکت های ترجمه می دهد، مورد انتقاد واقع شده است. علاوه براین امنستی صلاحیت شرکت های ترجمه و تحلیل کفیت ترجمه ها را نیز زیر سئوال برده است. کارل بيکساوس  حقوقدان اداره ی مهاجرت درپاسخ گفته است که این اداره نخست بررسی گسترده ای را در این زمینه انجام می دهد و سپس نظرات خود را بیان خواهد کرد
زینت هاشمی

منبع : سايت پژواک

Lämna ett svar