انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

درمورد پناهجويان افغان

امتناع مسوولیت پذیری نیروهای مسلح سویدن در برابر ترجمانان افغان

قرار گزارش راديوي سويدن ،ترجمانان افغان كه براي نظاميان سويدني ترجماني ميكردند ، در سويدن اقامت دريافت نخواهندداشت . زيرا رهبري نظامي سويدن (Försvarsmakten )  از مسووليت گرفتن سرنوشت انها بعد از ختم وظيفه أبا ورزيده است، در حاليكه قبلا چنين مسؤوليتي را پذيرفته بودند.دردسمبر 2013 انها با اداره مهاجرت سويدن در مورد ترجمانان افغان كه براي نظاميان سويدني ترجماني ميكردند، وعده صدور اقامت در سويدن داده بودند . رهبری نظامی سویدن پیامی برای ترجمانان فرستاده بودند که در آن گفته میشد که ترجمانان غرض دریافت اقامت در سویدن خودشانرا به یکی از سفارتخانه های سویدن در پاکستان وایران برسانند و اکنون گفته میشود که آن پیام اشتباه بود(We strongly recommend you to go to a third country like Pakistan or Iran to seek asylum) . و اكنون بنابر افشاي إسناد محرم افشا شده كه مسووليت قواي نظامي سويدن صرف براي ترجمانان برحال اعتبار داشته و براي استخدام شدگان اسبق اعتبار ندارد وبا ختم وظيفه مسووليت نيز پايان مي يابد.
 مقامات نظامي سويدن مسووليت پذيري از سرنوشت ترجمانان افغان كه براي انها در افغانستان ترجماني ميكردند، را از خود دور ميكنند و انها را به سرنوشت نامعلوم خود ميگذارند

به بحث جالب دربرنامه ”استدیوی یک ”رادیوی سویدن ( امروز این موضوع در سرخط اخبار رادیوی سویدن قرار داشت) توجه تانرا جلب میکنیم 

Försvaret släpper allt ansvar för tolkarna

Lämna ett svar