انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

راپور روزمره

اقامت دايمي بعد از هشت سال

  پيدر گد وکيل برخي از پناهجويان افغان اطلاع داد که موکل اش محترم دگروال نعيم خان بعد از هشت سال انتظار اقامت دايمي دريافت

 نمود. او قبلاً اقامت يکساله موقت داشت . او درين مدت پيوسته کار هاي سفيد موقت داشته است. من دريافت اخذ اقامت را براي اين

 افغان عزيز مان که هشت سال مکمل انتظار کشيده واز خانواده خويش دور قرار داده بود واکنون به وصل خانواده نزديک ميگردد ، از صميم

 قلب تبريک ميگويم. اميدوارم ساير هموطنان ما که درين وضعيت قرار دارند به چنين اقامت دست يابند

ن.س 

Lämna ett svar