انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي

افزایش شدید اخراج ها در سال گذشته

سال گذشته شمار زیادی از متقاضیان پناهندگی که حکم اخراج دریافت کرده بودند، از سوئد اخراج شدند. گزارش جدید اداره کل امور مهاجرت   نشان می دهد که شمار اخراج ها در سال گذشته درمقایسه با سال پیش از آن بسیار بیشتربود

توبیاس بیلستروم، وزیر امورمهاجرت که سال ۲۰۰۹ را سال بازگشت نامیده بود از نتیجه ی به دست آمده اظهار رضایت می کند.
توبیاس بیلستروم می گوید که طبیعی ست که وقتی کسی حکم اخراج دریافت می کند باید به کشورش بازگردانده شود و براین اساس، تمام سال ها سال بازگشت هستند.

عنوان سال بازگشت در اوایل سال گذشته مطرح شد. فکراصلی این بود که تمام کسانی که پاسخ منفی دریافت می کنند به کشورشان بازگردانده شوند و تصورمی شد که این اقدام بصورت داوطلبانه و یا اجباری درحدی گسترده در طول سال به اجرادرآید.
برای اجرای این طرح، اداره کل امور مهاجرت بودجه ی مخصوصی دریافت کرد و نتیجه ی به دست آمده نیز نشان می دهد که درکار خود موفق بوده و توانسته شماربیشتری را در مقایسه با سال پیش از آن، از سوئد احراج کند.
ر سال ۲۰۰۹ جمعا ۱۰۷۰۰ نفر به کشورهایشان بازگردانده شدند که ۱۳۰۰نفر بیش از شمار اخراجی ها در سال ۲۰۰۸ بود.
وزیر امور مهاجرت، توبیاس بیلستروم افزایش میزان اخراج ها را نتیجه ی سیاست دولت دراین زمینه می داند.  
او می گوید که با نزدیک شدن به پایان دوره ی زمامداری این دولت می توان نتیجه ی این سیاست را که افزایش شدید شمار کسانی ست که پس از دریافت پاسخ منفی به کشورشان بازگردانده شده اند، دید. 
درمیان سازمان ها و نهادهایی که برای حقوق پناهجویان فعالیت می کنند ازجمله می توان از کلیسای سوئد
نام برد. مشاور مسائل پناهجویی دراین کلیسا  می گوید که  آنچه بیش از همه جلب توجه می کند، استفاده از هواپیماهای دربست به عراق و پرکردن این هواپیماها با پناهجویان اخراجی به عنوان روش جدیدی برای اجرای اخراج هابود.   
در گزارش اداره کل امورمهاجرت تاکیدشده است که هم شمار پناهجویان داوطلب و هم پناهجویانی که به اجبار به کشورشان بازگردانده شدند بیش از سال پیش از آن بود.
دراین زمینه مشاور مسائل پناهجویی کلیسای سوئد می گوید که عنوان داوطلبانه را باید زیر سئوال قرارداد.
می گوید که پناهجو تهدیدمی شود که یا داوطلبانه به کشورخود بازگردد یا این که پرونده اش به پلیس داده خواهدشد. به گفته ی او بسیاری چنین وضعیتی را داوطلبانه نمی دانند، اما چاره ای جز قبول آن ندارند.
اما توبیاس بیلستروم، وزیر امورمهاجرت نظردیگری دارد. او ضمن این که مایل به استفاده بیشتر از عبارت «سال بازگشت» نیست، می گوید که بسیار مهم است که به پناهجو نشان داده شود که راه دیگری وجودندارد و وقتی که به پایان روند تقاضای پناهندگی رسیده و پاسخ منفی دریافت کرده باید به کشور خود بازگردد.
توبیاس بیلسترم، وزیر امور مهاجرت سوئد که بر بازگرداندن پناهجویانی که پاسخ منفی دریافت می کنند، تاکیدمی کرد.
در رابطه با گفته های توبیاس بیلستروم که سال گذشته را سال بازگشت نامیده، مژگان مشکین گفتگوئی دارد با مصطفی اسدپور از فعالان سازمان سراسری پناهندگان ایرانی در استکهلم را پرسیده است.
 گفتگو با مصطفی اسدپور در استکهلم
زینت هاشمی
zinat.hashemi@sr.se

منبع : سايت پژواک

درين باره به زبان سويدني بخوانيد

Avvisningarna ökade kraftigt i fjol

Lämna ett svar