انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Aktuell

اعلان فوتی

با تاثر و درد فراوان اطلاع بدست آوردیم که مرحومه بی بی گل یک خانم افغان به اثر مریضی طولانی که عاید حالش گردیده بود به عمر چهل سالگی  روز چهارشنبه در شفاخانه سودر ( södersjukhus ) داعی اجل را لبیک گفت. 

انالله و انا اليه راجعون

گفتنی است که این خانم  دو فرزند زیر سن ( یکدختر و یک پسر ) داشت و دیگر خویشاوند و اقاربی در سویدن ندارد. مرحومه با دو فرزند خود حدود هفت ماه قبل به اساس سهمیه ملل متحد در سویدن اقامت دریافت نموده بود و از ایران به سویدن آمده بود. 

قرار است روز دوشنبه مورخ 23 سپتمبر 2019 حوالی ساعت 11.00 در حضیره مسلمانان  استور شیلن شیرکوگوردن (Storkällans Kyrkogården) واقع  ایلتا (Älta ) کمون ( Nacka ) بخاک سپرده شود. فاتحه مرحومه در همین روز بعد از مراسم تشییع جنازه درمسجد افغانها واقع روگسوید گرفته میشود.

حضور افغانهای عزیز در مراسم تشییع جنازه و فاتحه سبب خشنودی روح متوفی و تسلیت بازماندگان خواهد شد.

آدرس حضیره :Storkällans väg

غرض اطلاعات بیشتر به شماره تیلفون 0700183648 تماس بگیرید.

سرویس شماره 801  از منطقه ( Gullmarsplan) به نزدیکی حضیره میرود . اینک لینک مربوطه : 

https://moovitapp.com/?from=Gullmarsplan%20(S)&to=Stork%C3%A4llan&fll=59.299299_18.08061&tll=59.252858_18.206032&customerId=4908&ref=1&poiType=efsite&metroId=1083&lang=sv

 ابراز تسلیت :

انجمن افغانها در سویدن عمیق ترین مراتب تسلیت خویشرا نسبت وفات مرحومه مغفوره بی بی گل به دو فرزندش ، سایربازماندگان ، اعضای خانواده و  اقارب مرحومه تقدیم داشته برایشان صبر جمیل خواسته وبرای مرحومه مغفوره بهشت برین از بارگاه خداوند متعال استدعا کرده و روحش را شاد میخواهد. 

Lämna ett svar