انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

اطلاعيه

اطلاعیه هيئت اجرائیوی مسجد افغانها

بدینوسیله به آگاهی تمام اعضای محترم شورای مشورتی مسجد افغانها رسانیده میشود که در جلسه ای روز شنبه 20 نومبر بعلت پوره نبودن نصاب جلسه کدام فیصله ای صورت گرفته نتوانست و طبق مشورتهائی که صورت پذیرفت تصمیم برآن شد که این جلسه مجددا به روز شنبه تاریخ 26 نومبر سر ساعت یک بعد از نماز ظهر دایر گردد. از تمام اعضای محترم شورای مشورتی مسجد احترامانه تقاضا میگردد که با حضور خود درین جلسه مهم که در مسایل مبرم و بهبود خدمات رسانی مسجد تصمیم گیری میشود در زمان مقرر حضور بهم رسانند.
در جلسه ای آتی در مورد مسایل ذیل تصمیم گیری خواهد شد
ـ تعیین میزان حق العضویت ماهانه اعضای شورای مشورتی و اعضای عادی مسجد.

 ـ تصویب یک سلسله طرزالعملها برای بهبود سیستم کاری

ـ رسیدگی به یک سلسله نیازهای ضروری و عاجل مسجد

Lämna ett svar