انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

ورزش

اطلاعیه شعبه ورزشی انجمن

تیم والیبال افغانهای استاکهولم بعد از تعطیلات تابستانی دوباره تمرینات خود را هفته دو بار ( روزهای جمعه ویکشنبه ) در خوبترین لوکال شهر استاکهولم واقع سودرمالم آغازنموده است . شعبه ورزشی انجمن افغانها در سویدن از تمام علاقمندان ورزش والیبال  صمیمانه تقاضا مینماید که جهت شمولیت در تیم به روز های جمعه و یکشنبه پیش از اغاز تمرینات تشریف اورده و نظم و دسلپین ورزشی را جدا مراعات نمایند. گفتنی است که در تمرینات سابقه داران و نوآموزان در اوقات معین تمرین خواهند نمود و نوآموزان توسط ترینر های ورزیده و مجرب تمرین داده خواهد شد

حاجی عبدالوکیل سلطانی  مسوول شعبه ورزشی انجمن  ، شماره تیلفون 0737060843

محل و اوقات تمرین را در زیر بخوانید 

روز های تمرین : جمعه و یکشنبه

روز های جمعه از ساعت  20.30الی 22 شب و روز های یکشنبه از


 

 

 

برای فعلا الی 20 سپتمبر اوقات زیر ریزرف شده و روز های بعدی عنقریب اعلان خواهد شد

روز های جمعه از ساعت  20.30الی 22 شب و روز های یکشنبه از ساع20.00 ت 18.00 الی 

Lämna ett svar