انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

راپور روزمره

اطلاعات برای پناهجویان پيرامون هجوم در محل کار

Stoppa Avvisningarna till Afghanistan!

اوضاع براي پناهجويان و مهاجران بدون اسناد در سويدن دشوار شده است . پوليس سرحدي يک گزمه ملکي اختصاصي آموزش ديده را بنام ”موليونگس پترولين” * که يکجا با اداره ماليات بر محلات کار هجوم مي آورد، ايجاد کرده است . کارهاي تعقيبي ، کنترول اسناد هويت در سرکها واخذ اطلاعات از مردم روشهاي هاي جديد ديگري است که غرض اخراج موثر تر پناهجويان بدون اقامت مورد استفاده قرار ميگيرد

اين روشهاي جديد کار که در جنوب سويدن آغاز گرديده و در سراسر کشور گسترش يافته که منجر به افزايش 40 فيصد اخراج اجباري پناهجويان از سويدن در سال جاري شده است

در ارتباط با پروژه اخراج پناهجويان ، روزنامه ها نوشته هاي زيادي را پيرامون ”مالموي سياه ” آغاز نمودند و به شغل ها ومحلات کار اشاره نمودند که پناهجويان در آنجا با معاش و دستمزد هاي کم و شرايط نهايت بد کار مينمايند . اما اين نوشته ها در مورد راه هاي حل نبوده که بتواند پناهجويان را بخاطر دريافت دستمزد هاي بهتر و شرايط کاري بهترکمک نمايد . در عوض ، از محلات کاري پناهجويان نام برده شد که به نوبه خود زمينه را براي کار پوليس تسهيل ساخت . در نتيجه بسياري از پناهجويان و کارگران بدون اجازه اقامت دستگيرشده ، تحت نظارت در نظارتخانه اداره مهاجرت قرارگرفته و اخراج ميشوند. هيچکدام از پوليس ، اداره مهاجرت ويا اتحاديه صنفي موجود در مورد تغييرشرايط کار همچو کارگران توجه نميکنند. وقتي آنها به جبر اخراج ميشوند ، بسياري از آنها بدون اينکه معاش خود را دريافت کنند ويا حتي لوازم شخصي خود را باخود بگيرند ، ديپورت ميشوند. اين نوشته ها و گزارش هاي خبري توسط پوليس سرحدي واداره مهاجرت غرض توجيه شيوه کارننگين شان مورد استفاده قرار ميگيرد. اين پناهجويان هستند که امکانات دگري جز کار بدون اجازه نداشته که به شدت از طريق توقيف ، نظارت و اخراج اجباري به کشور هاي که آنها از آنجا فرار کرده اند ، مورد مجازات قرار ميگيرند 
درحال حاضر گزمه ها يکجا با پوليس هاي با يونيفورم به تلاشي قهوه خانه ها و لوکال هاي انجمن ها ميپردازند
ما همه شما را فراميخوانيم که به روشهاي جديد پوليس سرحدي و اداره ماليات توجه نمائيد 
اطلاعات مربوط به تعقيب نمودن پناهجويان توسط پوليس هاي در لباس شخصي و شيوه جديد کار پوليس را با پناهجويان ديگر در ميان

!بگذاريد
درخواست پناهندگي يک حق انساني است و مبارزه براي بقاي خود جرم نيست ! همه حق دارند اقامت داشته باشند جائيکه آنها زيست و

!کار ميکنند

!ما موفقيت براي شما آرزو مينمائيم

*– ”Möllevångspatrullen”
ترجمه از نسيم سحر

 

Stoppa Avvisningarna till Afghanistan!

Lämna ett svar