انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي

ادارۀ امور مهاجرت در انتظار تعیین سن روند تصمیم گیری را متوقف ساخته است

ادارۀ امور مهاجرت در انتظار تعیین سن (پناهجویان) روند تصمیم گیری را متوقف ساخته است.

سن هزاران پناهجو نا مطمئن است.

ادارۀ امور مهاجرت اکنون روند تصمیم گیری برای صدور اجازۀ اقامت را متوقف ساخته است. زیرا انتظار میرود ادارۀ طب عدلی ارزیابی طبی سن را آغاز کند.

 

 

ـ ما شیوه/ روش جدیدی را در دسترس داریم و به همین دلیل به این باور هستیم که منطقی خواهد بود اگر ما روند تصمیم گیری (برای صدور اجازه اقامت) را معطل قرار بدهیم. این مطلب را Mikael Ribbenvik رئیس عمومی موقتی اداره امور مهاجرت بیان میکند.
در حال حاضر حدودی 190000 کودک بدون همراه در سویدن در انتظار تصمیم ادارۀ مهاجرت بسر میبرند که آیا میتوانند اجازۀ اقامت را بدست بیآورند و یا نه.

اما برای تعدادی زیادی از این افراد این پروسۀ طولانی هنوز هم طولانیتر میشود. دلیل آن نیز این است که رئیس عمومی موقتی ادارۀ امور مهاجرت به روز شنبه تصمیم گرفت تا ادارۀ امور مهاجرت تصمیم گیری در مورد همه قضایای که در آن ضرورت ارزیابی طبی سن موجود باشد را معطل قرار دهد. این معطلی تا ماۀ مارچ ادامه خواهد داشت. زیرا در آن هنگام شیوه (معاینات) جدید طب عدلی برای تعیین سن در دسترس قرار خواهد داشت.

ـ ما در هفته های اخیر، قبل از این که شیوه جدید (برای تعیین سن) را در اختیار داشته باشیم روند تصمیم گیری در مورد این قضایا را معطل قرار میدهیم. زیرا مدتی زیادی باقی نمانده و ما نیاز نداریم تا قبل از آن که شیوۀ جدید تثبیت (سن را) در اختیار داشته باشیم، به تصمیم گیری بپردازیم.

میتواند 14000 نفر را متاثر بسازد

در آن قضایای که یک پناهجو سن خود را نتوانسته به یک شکل قابل باور ارائه نماید، از شخص پناهجو سوال خواهد شد تا اگر او بخواهد معاینات یا آزمایشات طبی را برای تعیین سن اجرا نماید.

ادارۀ امور مهاجرت تخمین میزند که ممکن بین 3000 تا 14000 نفر مشمول این پروسه گردد.

خانم (Helena Norman) رئیس ارتباطات در ادارۀ طب عدلی به آژانس خبری TTمیگوید ” ما در ماۀ مارچ به ارزیابی سن افراد آغاز خواهیم کرد. تا اکنون کدام همکاری (بین ادارۀ مهاجرت و ادارۀ طب عدلی) به این شکل وجود نداشت اما حالا ادارۀ امور مهاجرت بررسی سن افراد را توسط ما سفارش میدهد.

در گذشته پناهجو یا سرپرست او باید بررسی طبی تعیین سن را خود شان، یا از طریق بخش خدمات صحی دولتی یا هم خصوصی اجرا میکردند.

خانم (Norman) میگوید: اکنون شخص خیلی به راحتی پیشنهادی را دریافت میکند تا نزد ما مراجعه کند.

ادارۀ طب عدلی سال گذشته توسط دولت وظیفه گرفت تا در قضایای پناهجویی، معاینات طبی را برای تعیین سن افراد اجرا نماید.

مفاصل زانو و عقل دندان ها معاینه میگردد

بررسی طبی برای تعیبن سن افراد به کمک شیوه های مختلف طبی صورت میگیرد. امروز هیچ شیوۀ طبی وجود ندارد که بتواند سن یک فرد را به صورت دقیق مشخص سازد. ولی به باور ادارۀ طب عدلی شیوه های مختلفی وجود دارد که میتواند سن افراد را به یک شکل تخمینی برآورد نماید.

در هر مورد بررسی طبی سن توسط ادارۀ طب عدلی، دو نوع معاینات یا آزمایشات وجود خواهد داشت، یک معاینۀ (MRI) از مفصل زانو و یکی هم عکسبرداری ایکسری یا (Röntgen) از عقل دندان ها.

ادارۀ امور مهاجرت از نتایج بدست آمده برای تعیین سن پناهجو استفاده خواهد کرد تا بدین وسیله قبل از این که دولت در مورد صدور اجازۀ اقامت فیصله نماید، مشخص گردد که آیا پناهجو بیشتر از 18 عمر دارد و یا کمتر از آن.

آقای (Mikael Ribbenvik) میگوید: مشارکت در این معاینات داوطلبانه خواهد بود. این یک شیوۀ جدیدی است که قبلاَ در اختیار ما قرار نداشت. نتیجۀ این معاینات به عنوان بخشی از اسناد و مدارک شمرده خواهد شد. در کنار نتایج این معاینات در برخی موارد میتواند حتی انواع مختلف اسناد شناسایی نیز وجود داشته باشد برعلاوه ما گفته های خود پناهجو را نیز داریم که میتوانیم به آن نیز رجوع کنیم. 
ترجمه از ض.د
منبع: http://www.expressen.se/…/migrationsverket-stoppar-beslut-…/

Lämna ett svar