انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

ملاقات ها

اداره مهاجرت سويدن به اخراج پناهجويان افغان ادامه ميدهد

بتاريخ 4 اپريل 2008 به ابتکار ” گروپ دوستداران افغانستان ” در پارلمان سويدن ملاقاتي  بادان الياسون  رئيس عمومي اداره مهاجرت پيرامون ” اخراج پناهجويان افغان ” صورت گرفت . اين نشست به ساعت نه صبح در يکي از تالار هاي پارلمان آغاز يافت و در آن 5 عضو پارلمان سويدن از احزاب مختلف پارلماني  ( از چپ تا راست ) ، دان الياسون رئيس عمومي اداره مهاجرت و اندرش مسوول تحليل اوضاع سياسي ـ امنيتي در کشور هاي آسيايي ، بنگت کريستيانسون جنرال سکرتر کميته سويدن براي افغانستان ، تابو موسو وکيل حقوقي پناهجويان افغان ، نسيم سحر معاون انجمن افغانها درسويدن ويکتعداد نمايندگان نهاد هاي اجتماعي ذيعلاقه در مسايل افغانستان اشتراک داشتند . ميزبان اين ديدار خانم بوديل سيبالوس عضو پارلمان سويدن از حزب محيط زيست در کميسيون ارتباط خارجه پارلمان بود . اجنداي جلسه : ديدگاه اداره مهاجرت  درباره ” قانون اتباع خارجي ” و تفسير آن در ارتباط پناهجويان افغان ، تحليل اوضاع سياسي ـ امنيتي افغانستان وبحث پيرامون آن . در آغاز خانم بوديل سيبالوس عضو پارلمان سويدن از حزب محيط زيست  وميزبان نشست به اشتراک کنندگان خوش آمديد گفته ضمن معرفي  اجنداي جلسه افزود که ديروز ( مورخ 3 اپريل 2008 ) کميسيون امور اجتماعي پارلمان آقاي دان الياسون رئيس عمومي اداره مهاجرت را در جلسه خويش دعوت نموده پيرامون وضعيت پناهجويان افغان وچگونگي اخراج آنها را مورد بحث قرار داد .اما  ابتدا از نماينده هوفورش خواهش گرديد تا نامه حمايت از يک پناهجوي افغان بنام عنايت اله عادل که در معرض اخراج قرار دارد ، قرائت  و آنرا به رئيس عمومي اداره مهاجرت تسليم نمايد .  در زير اين نامه به تعداد 1700 سويدني امضا نموده بودند .سپس از آقاي دان الياسون رئيس عمومي اداره مهاجرت خواهش بعمل آمد تا ديدگاه شانرا در مورد مسئله متذکره مطرح نمايد . رئيس عمومي اداره مهاجرت در صحبت مختصر خود گفت : براي ما بسيار مهم اينست که ما ماموريت خود را بخوبي انجام دهيم و آن تطبيق  قوانيني است که پارلمان آنرا بتصويب رسانيده و از آن نبايد عدول نمود. يکتعداد سازمانهاي اجتماعي و نمايندگان وسايل اطلاعات جمعي فکر مينمايند که ما در تطبيق قوانين دست باز داريم . اين ادعا درست نيست و ما در ماموريت خويش گزينش آزاد نداريم . تصاميم ما عواقب قوانين جاري کشور است . ما عقيده واحد در مورد وضعيت افغانستان داريم . وضعيت در آنجا پيچيده و ناآرام است و مشکلات فراواني در افغانستان وجود دارد و ميدانيم که وضعيت در آنجا وخيم ميباشد . از ديدگاه حقوقي بايد تذکر داد که محاکمات مهاجرتي تصاميم جالبي اتخاذ نموده اند که در مورد بعداٌ صحبت خواهد شد و فعلاٌ از آقاي اندرش رودين  تحليلگر اوضاع  کشوري و مسوول تهيه گزارش پيرامون اوضاع افغانستان در اداره مهاجرت خواهش مينمايم که در موردگزارش خويش معلومات ارائه نمايد . آقاي اندرش رودين بعنوان تحليلگر کشور هاي آسيايي   گفت که مسوول تحليل کشور هاي آسيايي و در ششماه اخير مسووليت افغانستان بعهده ايشان گذاشته شده است . او خاطر نشان ساخت که اطلاعات که در تحليل کشوري ( تحليل اوضاع افغانستان)  گنجانيده شده رليوانت ( مناسب ) ميباشد و از منابع معتبر ملل متحد ، ناتو ، ايساف و حکومت افغانستان استفاده شده است ( در حاليکه اکثريت صحبت کنندگان منابع ناتو ، ايساف و حکومت افغانستان را غير دقيق و فاقد اعتبار خواندند ) . آقاي اندرش ناآرامي ها و وضعيت وخيم بشري رادر افغانستان  از زواياي مختلف توضيح داد و گفت که وضعيت وخيم بشري نه تنها ناشي از ”  درگيري هاي مسلحانه ” در شرق و جنوب افغانستان بلکه ناشي از موجوديت خشکسالي دوامدار ، کمبود مواد غذايي و زمستان سرد امسال و غيره فکتورها ميگردد. او افزود که طالبان قدرت و قابليت پيشبرد يک جنگ رويارويي را ندارند و آنها به شيوه هاي چريکي عمل مينمايند . اکنون طالبان به فعاليتهاي تروريستي و انتحاري ميپردازند و افراد ملکي را بقتل ميرسانند . ممکن سال 2008 سال سرنوشت ساز براي افغانستان باشد . او علاوه نمود که در ماه نوامبر سال 2007 اداره مهاجرت يک حکم رهنمود دهنده  که حيثيت خط مشي را براي پناهجويان افغان داشته صادر نموده است . دراين حکم موجوديت ” درگيري مسلحانه ” در شش ولايت افغانستان در نظر گرفته شده است . به تعقيب آن آقاي دان الياسون رشته سخن را دوباره بدست گرفته و در مورد جهات حقوقي تصاميم  اداره مهاجرت سخن گفت . اوافزود که نظر به معيار هاي که وجود دارد ” در گيري مسلحانه ” بمفهوم حقوقي آن از نگاه ” قانون اتباع خارجي ” در شش ولايت افغانستان وجود دارد . دراينحالت امکان اخراج به مناطق ديگر در افغانستان که امن ميباشند ، مطرح ميگردد . اما در قوانين سويدن اين مسئله وضاحت نداشته و مطالبي زيادي نيز درين زمينه وجود ندارد  که درين حالت  براي ما دو چيز مهم است :  اول قوانين و دوم پراکسيز .  در وضعيت فعلي يک فيصله محکمه در مورد کوسووا ما را کمک ميکند که امکان اخراج پناهجويان را به نقاط ديگري کشور مهيا ميسازد . نظر به  اينکه  امکان کاريابي و مسکن در کابل موجود بوده ما تصميم گرفتيم که پناهجويان را به کابل ديپورت نمائيم . درمورد  اعتراضات کميسارياي عالي ملل متحد در امور پناهندگان پيرامون عدم اخراج اجباري پناهجوياني که ”شبکه اجتماعي ” در کابل ندارند ، بايد گفت که ما مکلف به رعايت مشوره هاي آن ملل متحد نيستيم ، ما صرف از قوانين سويدن  پيروي ميکنيم . آقاي دان الياسون افزود : صاداقانه بگويم  که ما قوانين را تطبيق مينمائيم و به اخراج پناهجويان افغان ادامه ميدهيم .آقاي بنگت کريستيانسون جنرال سکرتر کميته سويدن براي افغانستان در صحبت خويش ديدگاه ديگري که بينهايت واقعبينانه بوده ارائه نمود که باديدگاه رسمي اداره مهاجرت در مغايرت قرار داشت . آقاي بنگت غرض معلومات در مورد آن کميته گفت که کميته سويدن براي افغانستان مدت 26 سال در آن کشور حضور فعال داشته و6000 کارمند استخدام شده دارد( کميته سويدن براي افغانستان يکي از بزرگترين نهاد هاي غير دولتي در افغانستان ميباشد )  .  او به ادامه گفت : طبق عنعنه موجود ما اطلاعاتي را در مورد افغانستان به نشر ميسپاريم . من  از ديدگاه ماموريت اداره مهاجرت به اوضاع افغانستان نگاه نمي کنم . اوضاع افغانستان ميان سالهاي 2005 الي 2007 به وخامت گرائيده وبالاي فعاليت ما تاثير منفي داشته است . در نتيجه ما فعاليتهاي خيرخواهانه ( مکاتب ، شفاخانه و غيره )  را در بسياري نقاط افغانستان  متوقف ساخته و آن محلات را رها نموده ايم . ديدگاه ما در مورد افغانستان با ديدگاه ساير نهاد هاي معتبر جهان يکسان ميباشد . جالب اينست که ما چرا با اداره مهاجرت تفاوت نظر در مورد افغانستان داريم . البته اين مربوط به اينست که ما در ارزيابي خود از کدام منابع اطلاعاتي استفاده ميکنيم . يکماه قبل سازمان استخباراتي امريکا گزارش داد که حکومت کرزي صرف  بالاي 30 در صد خاک افغانستان تسلط دارد . در مورد موفقيت نظامي نيروها در افغانستان ، ما ديدگاه ديگري داريم . در سال 2007 ناتو مناطق زيادي رابه نفع طالبان در افغانستان از دست داده گرچه اين روند ممکن ديناميک باشد . زمانيکه به تحليل اداره مهاجرت در مورد افغانستان نگاه گردد ، ديده ميشود که آن اداره صرف از 4 الي 5 منبع استفاده نموده و آن هم مربوط سالهاي 2006 و 2005 ميباشد . اداره مهاجرت از منابع معتبر ديگر استفاده نکرده و تنها به منابع فوق الذکر اکتفا ورزيده است . اما گزارشات و اطلاعات ناتو ، ايساف و حکومت افغانستان دقيق نيستند . ازينرو تحليل  متذکره اداره مهاجرت رليوانت نبوده و تقاضاي ما اينست که اداره مهاجرت يک تحليل جديد رليوانت(مناسب) در مورد افغانستان تهيه نمايد . بعد از آن نوبت آقاي تابو موسو وکيل حقوقي برخي از پناهجويان افغان رسيد . آقاي تابو تذکر داد که وي دردو مورد درمحکمه موفق به توقف اخراج پناهجويان افغان شده است .او تحليل کشوري اداره مهاجرت را در مورد افغانستان شديداٌ مورد انتقاد قرارداده اضافه نمودکه دراين تحليل از چند منبع معدود و کهنه ( تاريخ تير شده ) استفاده شده و مبرميت ندارد .اين  وکيل حقوقي پناهجويان افغان از حکم رهنمود دهنده اداره مهاجرت نيز انتقاد نموده تذکرداد که  در آن مفاد مهم ” قانون اتباع خارجي ” در نظر گرفته نشده است . در” قانون اتباع خارجي ” براي دريافت حق پناهندگي در سويدن برعلاوه موجوديت ” درگيري مسلحانه ” در کشور از موجوديت ” ناهنجاري هاي دشوار ” نيز تذکري بعمل آمده است . در حاليکه اين دليل در حکم اخير اداره مهاجرت در نظر گرفته نشده است . آقاي تابو يادآور شد که اداره مهاجرت تفسير خاصي خود را از  پراگرافهاي ” قانون اتباع خارجي ” دارد ، در حاليکه نظربه پراگرافهاي ديگر قانون متذکره تفسير آن اداره کاملاٌ رد ميگردد. او در فرجام افزود که اداره مهاجرت در حکم رهنمود دهنده خويش بايد مشوره هاي کميسارياي عالي ملل متحد در امور پناهندگان را در نظر ميگرفت . متن کامل صحبت آقاي تابو به زبان سويدني بعداٌ نشر ميگردد .  سپس نوبت  پرسش هاي اعضاي پارلمان رسيد  . هانس ليندي از حزب چپ و عضو پارلمان سويدن ( عضو در کميسيون ارتباط خارجه پارلمان )  چنين اظهار نمود : زمانيکه ما در مورد ارسال سربازان سويدن به افغانستان تصميم ميگرفتيم ، خانم اوسا ليندستام از حزب سوسيال دموکراتها  در کميسيون دفاعي پارلمان تاکيد داشت که وضع افغانستان روبه وخامت بوده ما بايد کشور افغانستان را کمک نمائيم . اکنون برعکس آن گفته ميشود . او از رئيس عمومي اداره مهاجرت پرسش نمود که چرا در آن زمان گفته ميشد که وضعيت خراب است ، در حاليکه وضع در آنوقت نسبت به امروز بهتر بود .  او افزود که خشونت حتي در مزارشريف که سربازان سويدني در آنجا مستقر اند ، نيز افزايش يافته است . آقاي هانس از غيرواقعبينانه بودن تحليل اداره مهاجرت پيرامون افغانستان ، کمبود منابع و بويژه معتبردرآن  و تعبير و تفسير اداره مهاجرت از مقررات و قوانين سخن گفت .  او همچنان از تفسير هاي متفاوت در مورد ” درگيري مسلحانه ” از سال 1977 حرف زده از غير حقوقي خواندن  قرارداد سه جانبه توسط وزارت خارجه افغانستان نيز يادآوري بعمل آورد .آقاي توماس توبي عضو پارلمان از حزب مودراتها ( حزب بر سر اقتدار) گفت که نبايد تفسير سختگيرانه از قوانين نمود و ممکن به يک بازنگري جديد ضرورت احساس باشد . اوله عضو پارلمان پرسش خود را چنين مطرح ساخت : چرا اداره مهاجرت منتظر فيصله محکمه مهاجرتي نميگردد ؟ پيش ازينکه فيصله محکمه صادر شود ، پناهجويان افغان  اخراج ميگردند . خانم اوسا ليندستام از حزب سوسيال دموکراتها  در کميسيون دفاعي پارلمان سوال نمود که چرا عنايت اله عادل که مورد حمايت مردم محل قرار دارد ، اخراج ميگردد ؟ چرا قضاوت ديگري در موردش نميشود ؟ اينجانب نيز صحبت مختصري داشتم . نخست يادآورشدم اينکه قرارداد سه جانبه که زمينه اخراج اجباري پناهجويان افغان را مهيا ساخته از جانب وزارت خارجه افغانستان غير حقوقي خوانده شده است ، زيرا وزارت خارجه افغانستان مشوره تمديد اين قرارداد را براي وزارت مهاجرين افغانستان نداده بود . ثانياٌ اگر اين قرارداد از نگاه شما هنوز هم مدار اعتبار است ، چرا در کل مراعات نميشود و تنها يک بخشي آن که به اخراج اجباري اشاره گرديده عملي ميگردد . چرا مشوره هاي کميسارياي عالي ملل متحد در امور پناهندگان  در مورد پناهجويان که ” شبکه اجتماعي ” در کابل ندارند ، در نظر گرفته نميشود ؟ سرانجام پاسخ هاي آقاي دان الياسون چنين بود : ما کوشش کرديم تا در تحليل مان از منابع معتبر استفاده کنيم . در مورد ” ناهنجاري هاي دشوار ” بايد گفت که اداره مهاجرت در حکم مورخ 15 مي 2007 خويش تصريح نموده که در کابل ” ناهنجاري هاي دشوار ” وجود ندارد . اما در مورد وضعيت افغانستان ديدگاه ما يکسان است و با شما فرقي ندارد ( آقاي بنگت کريستيانسون جنرال سکرتر کميته سويدن براي افغانستان اظهار داشت که ممکن شمانيز  ديدگاه مشابه باما داشته باشيد آما نتيجه گيري ما کاملاٌ متفاوت است ) . رئيس عمومي اداره مهاجرت در مورد عنايت اله عادل پناهجوي افغان گفت که درست است که عادل غنيمت غير قابل تصور براي جامعه ماست ، اما ما بايد از قانون پيروي کنيم و آنرا در عمل پياده سازيم . رئيس عمومي اداره مهاجرت  در موردغيرحقوقي بودن قرارداد سه جانبه و مشوره هاي کميسارياي عالي ملل متحد در امور پناهندگان چنين پاسخ داد : قرار داد سه جانبه قانوني ، غيرقانوني ، بالاخره بودن ونبودن آن براي ما اهميتي ندارد . اگر موجود باشد کار ما را آسانتر ميسازد و لي ما در هر حالت آن به اخراج آنعده پناهجويان که پاسخ منفي گرفته اند ، مبادرت ميورزيم . ما مکلف به اجراي مشوره هاي کميسارياي عالي ملل متحد در امور پناهندگان نيستيم . براي ما قوانين سويدن مدار اعتبار بوده و ما ماموريت تطبيق آنرا داريم . اتباع سويدن که به حکومت کنوني رأي اعتماد شانرا داده اند ، بايد از تصاميم آن نيز پيروي نمايند .بلي دوستان عزيز ! اداره مهاجرت صرف يک ماموريت دارد و آن اخراج اجباري پناهجويان  . اداره مهاجرت زمانيکه يک متقاضي پناهندگي را بزور اخراج ميکند ، ميداند که او را به سرنوشت  تاريک وبدون دورنما ، به جهنم روي زمين و سرانجام به  کام مرگ تحويل ميدارد . براي اين اداره سنگدل ، مفاهيم  دفاع از حقوق بشر ، حق پناهندگي ، فراراز ظلم جنگ سالاران و حاکمان ديکتاتور ،از بيرحمي ووحشت طالبان و بيدادگري هاي متعصبين کور الفاظ ميان تهي اند. به پيشگاه اين اداره يک ماموريت ظالمانه وجود دارد که مقدس تر
است  ازتمام  مقدسات  . اين ماموريت صرف  دو نام دارد : تطبيق قانون و يا اخراج اجباري پناهجويان که از کام مرگ فرار نموده اند وبايد دوباره به کام مرگ سپرده شوند. اين در حقيقت دو روي يک سکه ميباشد .
بناٌ بايد عليه اين ماموريت ظالمانه مبارزه نمود ! اداره مهاجرت شديداٌ زير فشار اذهان عامه قرار دارد و دان الياسون نخواهد توانست درين شرايط ماموريت ظالمانه خود را موفقانه انجام دهد . ونبايد اجازه دادتا اين ماموريت ظالمانه  موفقانه انجام يابد !  نسيم سحر معاون انجمن افغانها در سويدن http://www.afghanskaforeningen.se/Vangrupp.Afghanistan.riksdagen.htm 

Lämna ett svar