انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Aktuell Asylsökande امورپناهندگي قوانين ومقررات جديد

اداره مهاجرت برنده می شود – به افرادیکه برطبق قانون جمنازیوم درسویدن اقامت گرفتند، کمک مالی نپردازد

اداره مهاجرت برنده می شود – به افرادیکه برطبق قانون جمنازیوم درسویدن اقامت گرفتند، کمک مالی نپردازد

منبع : نشریه ”حقوق روز”

درخواست پناهندگی یک مرد بیست ساله از طرف اداره مهاجرت رد شد ولی براساس قانون جمنازیوم اقامت دریافت نمود. اداره مهاجرت به تقاضای دریافت کمک مالی ( bidrag) او بعنوان پناهجوپاسخ منفی داد. این مرد به این باور شد که این یک فیصله ”غیرقانونی” است وبه محکمه اداری (förvaltningsrätten) شکایت کرد و اما محکمه استیناف (Kammarrätten) فیصله اداره مهاجرت را مورد تائید قرارداد.

 این مرد 20 ساله از اداره مهاجرت درخواست کمک مالی ( bidrag) برطبق قانون پذیرش پناهجویان (LMA)  نمود.

اداره مهاجرت با توجه به اینکه تقاضای پناهندگی او رد شده و به این اساس به  درخواست کمک مالی او پاسخ منفی داد و علاوه نمود که او صرف حق اجازه اقامت  در سویدن را برطبق قانون به اصطلاح جمنازیوم دریافت کرده است .

”نگهداشتن( قید کردن)  غیرقانونی خرچ روزانه ”

این مرد از فیصله اداره مهاجرت به محکمه اداری  (förvaltningsrätten) در شهر لینشوپنگ (Linköping) شکایت نمود . دیدگاه او در محکمه اداری چنین بیان شد :  

”او(مرد 20 ساله) از جمله ادعا مینماید که نگهداری ( قید کردن ) خرچ روزمره اش غیرقانونی است زیرا او درخواست اقامت براساس تحصیل درجمنازیوم نموده است ”.

غیرمنصفانه صریح

محکمه اداری  اظهار داشت که این مرد به دلیل اینکه او درخواست اقامت براساس تحصیلات در جمنازیوم نموده و امکان آنرا یافت که در سویدن بماند و دیپورتی او اجرا نگردد. محکمه اداری چنین نوشت :

 ” با توجه به پیشینه قضیه محکمه اداری تصور میکند که این غیرمنصفانه صریح خواهد بود که حق داشتن کمک مالی برای (x ) برطبق ( LMA) فسخ گردد… مطابق نظر محکمه اداری ،  اداره مهاجرت دلیلی برای چنین فیصله ندارد”.

ازینرو محکمه اداری (förvaltningsrätten) به تقاضای مرد پاسخ مثبت داد و برای او کمک مالی را منظور نمود.

از کمون میتوان تقاضای کمک مالی نمود

اداره مهاجرت از فیصله محکمه اداری به محکمه استیناف ویا تجدید نظر (Kammarrätten) شهر یونشوپنگ (Jönköping) شکایت کرد که اکنون  آن محکمه  فیصله اداره مهاجرت را تائید نمود. براساس فیصله محکمه استیناف این مرد ( 20 ساله ) بمثابه پناهجو حق دریافت کمک اقتصادی  (ekonomiskt bistånd) از اداره مهاجرت را ندارد .

 محکمه استیناف ویا تجدید نظر (Kammarrätten)همزمان اظهار میدارد که او ( مرد 20 ساله ) میتواند برای کمک مالی                    ( bidrag)به دفتر سوسیال (socialnämnden) همان کمون  که در آن سکونت دارد، درخواست بدهد.

محکمه استیناف ( تجدید نظر) در همان روز سه قضیه  مشابه را با همان نتیجه فیصله نمود.

ترجمه از نسیم سحر

اول دسمبر 2018

منبع

http://www.dagensjuridik.se/2018/11/migrationsverket-vinner-ska-inte-betala-bidrag-till-personer-som-ar-i-sverige-enligt-gymnasi

Lämna ett svar