انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

قوانين ومقررات جديد

اداره امور مهاجرت درباره گزارش هويت

گزارش اداره امور مهاجرت در مورد هويت افغانها بتاريخ 2 ماه مي 2009 نشر شد

http://www.migrationsverket.se/include/lifos/dokument/www/09060202.pdf

Lämna ett svar