انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

راپور روزمره

اخراج یک خانواده پناهجوی افغان

در این روز ها اخراج پناهجویان افغان به شدت ادامه دارد واکنون یک خانواده افغان قرار فردا به افغانستان دیپورت شود. علی هدایتی با خانمش دیروز به توقیف خانه اداره مهاجرت در یولی انتقال دادهشد و قرار است فردا مورخ 12 مارچ 2013به کابل دیپورت گردد

Lämna ett svar