انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

راپور روزمره

اخراج گروهی پناهجویان افغان از سویدن

بر طبق اطلاعیه شورای سراسری پناهجویان ( FARR) قرار است فردا سه شنبه مورخ 10 سپتمبریکتعداد پناهجویان افغان ( نظر به یک خبر نه نفر )

به کابل دیپورت گردند. این پناهجویان بدون موافقه کمیشنری عالی ملل متحددر امور پناهجویان به زور و جبر ذریعه یک طیاره چارتر ( دربست ) دیپورت شوند. گفتنی است که این پناهجویان پاسپورت افغانی نیز با خود ندارند و اینها هم چنان در پروژه آی او ام ( IOM)نیز اشتراک نورزیده اند. این در حالیست که کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان مشی تازه در مورد پناهجویان افغان در ماه اگست به نشر سپرده است. برطبق این مشی جدید تصامیم قبلی اداره مهاجرت در مورد دیپورت پناهجویان افغان در مرحله وخیم افغانستان نباید عملی شود

قرار است فردا تظاهراتی در مخالفت با این دیپورتی های اجباری  حوالی  ساعت ١٨.٠٠

در  پیشروی نظارتخانه اداره مهاجرت در مارشتای استاکهولم برگزار گردد

 


 

Lämna ett svar