انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

راپور روزمره

اخراج پنج پناهجوي افغان از سويدن

 طبق يک اطلاع موثق ، امروز پنجشنبه مورخ 15 دسامبر 20011پنج نفرپناهجوي افغان از سويدن اخراج شدند . اين پناهجويان افغان ذريعه يک فروند طياره چارتر ( دربست ) ساعت 14.30 به طرف به دوبي پرواز نموده  وسپس ذريعه شرکت هوايي صافي به کابل ديپورت خواهند شد. يکي ازاين پناهجويان داراي خانواده بوده و پوليس در نظر دارد که اعضاي خانواده ايشانرا به کشور روسيه ديپورت نمايد

 

Lämna ett svar