انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي

اثر ازدیاد تعداد پناهجویان بر افزایش جواب های منفی پناهجویی

تعداد پناهجویان در سویدن ٢٥ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. براساس آمار اداره کل امور مهاجرت ٣٢٠٠٠ درخواست پناهجویی به این اداره در سال ٢٠١٠ رسیده است. بیشترین رقم این درخواست ها از اتباع صربستان بوده و پناهجویان کشور های سومالیا، افغانستان، عراق و کوسووا در ردیف های بعدی قرار می گیرند

Flest uppehållstillstånd till anhöriga och arbetstagare 2010

به گفته مسئولین اداره کل مهاجرت، دلیل مهاجرت وسیع از صربستان لغو الزامات صدور ویزه برای کشور های بالکان است. پناهجویان صربی که اکثرآ رومی های این کشور هستند، تنها یک درصد شان جواب مثبت در ماندن شان به سویدن گرفته اند.
گروه دیگری که بر تعداد شان افزوده شده است، کودکان پناهجوی تنهاست که بیشتر از افغانستان، سومالیا و عراق میایند. در سال ٢٠١٠ در حدود ٢٤٠٠ پناهجوی زیر ١٨ سال به سویدن آمده است

به نظر مسئولین اداره کل مهاجرت افزایش تعداد کودکان پناهجوی تنها، مشکل بود و باش این کودکان را تا زمان گرفتن جواب در کمون های میزبان دشوارتر می سازد. یان اولوف ولین Jan Olov Wallin
– پروسه پذیرش کودکان در کمون های سویدن تا هنوز اهسته پیش می رود. و در کمون های ورودی پناهجویان جای برای ماندن کودکان تنهای پناهجو وجود ندارد. به همین لحاظ فشار بالای کمون های ملمو، مولن دال، مرشته و سولنا بیشتر می شود.
ولی به عقیده گونیله بوسیوس فعال حقوق پناهجویان در ٢٥ سال گذشته، افزایش تعداد پناهجویان خطر جواب های رد از طرف اداره مهاجرت را بالا می برد.
– ما از آن می ترسیم که اداره کل مهاجرت سختگیر تر و سختگیرتر از پیش شود. و تعداد بیشتر و بیشتر جواب رد به درخواست پناهجویی خود بگیرد.
اینکه چرا تعداد زیاد پناهجویان به صورت کلی و یا از یک کشور خاص، با عث جواب رد بیشتراز طرف اداره مهاجرت می شود، گونیله بوسیوس اظهار می دارد که در این امر سیاست خیلی نقش دارد که ما نمی توانیم آنرا ببینیم.
– این اداره می گوید که بررسی و تصمیم گیری جداگانه در مورد هر درخواستی صورت می گیرد، ولی ما می بینیم که تصمیم ها دسته جمعی در مورد پناهجویان گرفته می شود. ما متوجه هستیم که به مجردیکه گروه جدیدی میاید، بررسی و تصمیم گیری سختر می شود.
یکی از روش های دیگری را که، به عقیده گونیله بوسیوس، اداره مهاجرت در برابر تصمیم گیری دوسیه های پناهجویان زیر ١٨ سال به کار می برد، انتظار دو تا سه سال است تا کودکان تنها به سن ١٨ ساله گی برسند.
– این کودکان پناهجوی تنها درست در روزی که ١٨ سال را تکمیل می کنند، جواب منفی از طرف اداره مهارجرت می گیرند. به نظر گونیله بوسیوس این تحفه بسیار ناخوشی برای روز تولد است.
باوجودیکه کودکان پناهجو به طورطبیعی تنها به خاطر زیر سن بودن، جواب مثبت دریافت نمی کنند، ولی تا جایکه دیده شده است، تعداد زیادی از کودکان توانسته اند در سویدن بمانند.
به صورت کلی زمان بررسی دوسیه های پناهجویان شش ماه تعیین شده است. در سال گذشته اداره کل مهاجرت در مورد بیشتر از ٣١٠٠٠ دوسیه پناهجو تصمیم گرفته است. تنها ٧٤ درصد پرونده ها در طول شش ماه بررسی شدند که این رقم در سال ٢٠٠٩ به ٥٢ در صد می رسید.

  SE
شکیلا عیدی زاده
بخش فارسی رادیوی بین المللی سویدن
shakila.edizada@sr.se

 

Lämna ett svar