انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Aktuell

آگاهی فوتی

با تاثر اطلاع یافتیم که سردار سرندر سینگ سپرا(Sarinder Singh Sapra ) به نسبت مریضی که عاید حالش بود به تاریخ بیست و ششم جنوری چشم از جهان پوشید.
مراسم دعا و آتشسپاری فردا، پنجشنبه بین ساعت 10 ـ 12 ظهر در آدرس ذیل برگزار میشود:
Skogskyrkagården (Stora Korsets Kapell) Sockenvägen 492
لازم به یادآوریست که مرحوم سرندر سینگ در سال های نخست ایجاد انجمن افغان ها در سویدن یکی از اعضای فعال انجمن بوده و در تدویر محافل و عرضۀ غذا به هموطنان عزیز سهم فعالی داشت.
انجمن افغان ها در سویدن درگذشت سردار سرندر سینگ را به خانوادۀ محترم و همه بازماندگان شان تسلیت عرض میدارد و روح متوفی را شاد میخواهد.

Lämna ett svar